Hoppa direkt till innehållet
printicon

Miljöekonomiska tillämpningar inom energieffektivitet, avfallshantering och fjärrvärme

Doktorandprojekt Alejandro Egüezs forskning handlar om resurseffektivitet ur en institutionell och miljöekonomisk synvinkel. Hans fokusområden är energieffektivitet inom bostadsområden, EU: s avfallshierarki och fjärrvärme.

Alejandro Egüez är doktorand på Centrum för miljö- och naturresursekonomi, CERE, och Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Doktorand

Projektöversikt

Projektperiod

2014-10-01 2019-10-01

Finansiering

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet 50% / Umeå Energi 50%

Forskningsämne

Nationalekonomi

Projektbeskrivning

I den första studien kopplas äganderätt och energiprestanda i en konceptuell ram och Alejandro Egüez tillsammans med Thomas Broberg har funnit bevis för att ägandeformen påverkar energiprestandan för flerbostadshus. I den andra delstudien utvärderar han tillsammans med Thomas Broberg and Andrius Kažukauskas effekten av energiprestationscertifikat (EPC) i investeringar som kan förbättra energieffektiviteten hos enfamiljshus.

I den tredje studien undersöker Alejandro Egüez vilka landskarakteristika som kan förklara efterlevnaden av EU:s avfallshierarki, vilken fastställer en prioriterad ordning för hantering av avfall. Enligt EU:s avfallshierarki har avfallsreducering och återanvändning högsta prioritet, följt av återvinning och avfallsbränning för energiproduktion, medan avfallsdeponi har den lägsta hierarkin.

Slutligen undersöker Alejandro Egüez i den fjärde delstudien vad som kan förklara skillnaderna i pris mellan olika fjärrvärmenät. Han har ett särskilt fokus på ägande, självrättelse och konkurrensen om värmepumpar.