"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

MorphoRest: Naturlig vattendragsform i norra Sverige—analys av bottensedimenttransport för hållbar restaurering

Forskningsprojekt Hur ska man restaurera de fysiska attributen av vattendrag efter timmerflottningen i norra Sverige? Det här projektet beskriver bottensedimenttransport och fårans geometri i semialluviala vattendrag i biflöden till stora älvar i Sverige.

Hur vet man hur ett restaurerat vattendrag borde se ut? Restaurering av vattendrag måste beakta mera än bara ekologiska processer. På grund av den omfattande påverkan timmerflottningen orsakade på norra Sveriges vattendrag finns få referenssträckor att basera vattendragsrestaureringsdesign på. Ett alternativ är då att använda sig av fluviala geomorfologiska processer såsom sedimenttransport och vattenflöde. Vattendrag i norra Sverige avviker dock från klassiska modeller för sedimenttransport av två skäl: (1) Inlandsisen lämnade efter sig sediment som vattenflöden inte klarar av att flytta och (2) I dessa områden avbryts vattendragen av sjöar vilka sannolikt dämpar flöden och stör sedimenttransport. Dessutom måste man ta hänsyn till lokala biotiska faktorer som lekande fiskar. Syftet med detta forskningsprojekt är att beskriva de principer som gäller för flöden och sedimenttransport i denna typ av semi-alluviala vattendrag. Projektet kommer på så sätt att ge restaureringsarbetare ett verktyg för att lista ut hur vattendragen borde se ut baserat på naturliga processer. Jag kommer att testa hypoteser gällande årlig bottensediment transport; hur vattendragsmorfologi förändras beroende på avrinningsområdets storlek, mängden glacialsediment och distans från sjöar. Jag kommer även att testa hypoteser om hur lekande fiskar påverkar sedimenttransport. Dessa resultat kommer ha direkt påverkan på pågående restaureringsprojekt för hållbar restaurering av fiskhabitat och lekgrus.

Projektansvarig

Lina Polvi Sjöberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 90

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2017-01-01

Finansiering

Formas

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Geovetenskap
Senast uppdaterad: 2019-10-01