"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ny metod för mätning av värmeförlust från byggnader

Forskningsprojekt Projektet ska bidra till en ny metod för att mäta värmeflödet på byggnaders klimatskal.. Att bättre kunna mäta energiprestandan skulle innebära en betydande kvalitetsförbättring och bidra till energieffektiviseringsåtgärder.

Projektets mål är att med termografi göra det möjligt att mäta och avbilda värmeflödet (W/m2) från ytan på en byggnads klimatskal. Detta möjliggör mätning på plats av både värmeenergiförlusten (kWh) från byggnadens klimatskal, och dess värmegenomsläpplighet (U-värde). I dagsläget finns det en metodik för mätning av värmeflödet i EN punkt på en yta, medan avbildande mätmetod saknas. Troligen är detta orsaken till att fältmätning sällan görs, och att man istället förlitar sig på beräkningar av energiprestanda. Det är väl känt att verkliga och beräknade energiprestanda ofta inte stämmer överens.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-01 2017-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Byggteknik, Energiteknik

Projektbeskrivning

Med konventionell termografering fås en bild av temperaturen på ytan av t.ex. en byggnads klimatskal. Denna teknik har sedan 1970-talet använts frekvent inom byggsektorn för att snabbt få en indikation på var någonstans på husets väggar och tak som värmeenergi läcker ut.
Några forskargrupper (5 st) har nyligen påbörjat en utveckling av tekniken som syftar till att direkt kunna mäta flödet av värmeenergi genom termografering. Bilden av byggnaden skulle då inte visa ytans temperatur (°C), utan istället värmeflödet (W/m2) i varje punkt på ytan.
Detta öppnar upp för två möjligheter:
(i) Genom att summera värmeflödet över t.ex. en hel väggs alla delar så får man ett mätvärde på flödet av förlorad värmeenergi (W) från väggytan. Exempelvis skulle en energisparåtgärd avseende ett helt bostadsbestånd därigenom kunna utvärderas genom mätning av energiförlusten före och efter genomförd åtgärd, och effekten uttryckas direkt i sparad energimängd (kWh).
(ii) Givet att skillnaden mellan inom- och utomhustemperatur är bestämd, så kan ett värde på väggens värmegenomsläpplighet (U-värde) uppmätas. Tekniken möjliggör därigenom såväl mätning av energiförluster på befintliga byggnader, som mätning av ett byggnadselements värmeisolerande förmåga.

Senast uppdaterad: 2023-01-12