"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nya metoder för att mäta hjärnans vätskedynamik samt gång- och balansrubbningar

Forskningsprojekt Normaltryckshydrocefalus är en neurologisk sjukdom som beskrivs av gång- och balansproblem, inkontinens och demens. Behandling ger goda resultat, men det är svårt att selektera inför operation och metoderna för uppföljning är trubbiga och subjektiva.

Ett flertal olika prediktiva tester används för att selektera patienter inför shuntkirurgi. Infusionstestet, vid vilket hjärnans vätskedynamik mäts upp, är ett sådant. Ett annat viktigt område är utveckling av bättre och mindre subjektiva metoder för mätning av förbättringsgrad efter behandling. Inom detta projekt anpassas och utvärderas nya matematiska och praktiska infusionsmetoder för att kunna implementeras i dagens kliniska utrustningar. Nya system för mätning av gångkarakteristik utvecklas också.

Projektansvarig

Nina Sundström
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 28

Projektöversikt

Projektperiod:

2011-07-01 2014-06-30

Finansiering

Finansår , 2011, 2012, 2013, 2014

huvudman: Nina Sundström, finansiar: EUs strukturfond, Mål 2, y2011: 550, y2012: 1100, y2013: 1100, y2014: 550,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för strålningsvetenskaper

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Medicinsk teknik, Neurovetenskap

Projektbeskrivning

Detta projekt syftar till att vidareutveckla, validera och implementera nya mätmetoder som ytterligare kan förbättra diagnosticering och klinisk uppföljning av patienter med NPH. Patienterna behandlas med en shuntoperation, vilket innebär att en silikonslang med en ventil opereras in under huden från hjärnans hålrum (ventrikel) till exempelvis buken, så att hjärnvätskan (likvor) tappas av.

En prediktiv metod som används vid diagnosticering av NPH, samt för att avgöra om shunten fungerar som den ska, är infusionstestet. Dagens infusionstester är tidskrävande och ibland svåra att fullfölja, men genom att införa bättre infusionsalgoritmer skulle sannolikt undersökningstiden och antalet mättekniska problem kunna minskas signifikant. Vi har i ett tidigare projekt utvecklat en ny signalanalysbaserad metod för att mäta de likvordynamiska parametrarna, samt en mätmetod baserad på enbart positiv infusion. Dessa utvecklingssteg innebär en robustare metod, vilket möjliggör framgångsrika undersökningar för fler patienter än tidigare, samt en kortare undersökningstid. Målet inom detta projekt är att validera och anpassa dessa två metoder så att de blir tillgängliga för dagliga kliniska tillämpningar. Projektet är nu i sitt slutskede och båda metoderna har kunnat implementeras och valideras på ett framgångsrikt sätt så att de från och med hösten 2014 kommer att finnas tillgängliga för kliniskt användning.

Ett annat viktigt område inom NPH-forskningen är verktyg för att utvärdera förbättring efter behandling. Ett av kardinalsymtomen vid NPH är gångrubbningar, och det är också den parameter som anses förbättras mest efter operation. Idag använder sjukgymnaster i huvudsak olika typer av skattningsskalor för utvärdering av gång och balans. Subjektiviteten, trubbigheten samt den låga upprepbarheten av dessa tester är en flaskhals inom hela forskningsområdet samt för den enskilde individen. Målet inom detta projekt är att utveckla och utvärdera nya, objektivare och mindre komplexa, verktyg för att erhålla tillförlitligare och mer reproducerbara resultat rörande gång- och balansförmåga. En prototyp baserad på inerta och optiska sensorer för mätning av gångcykelns parametrar i den kliniska vardagen har utvecklats inom detta projekt, och nästa steg är validering mot ett referenssystem för gånganalys.

Senast uppdaterad: 2019-11-26