"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Salut - En hälsosatsning för barn och ungdomar i Västerbotten

Forskningsprojekt Det övergripande målet med Salut-satsningen är att uppnå en god hälsa genom salutogena insatser i samverkan mellan samhällets aktörer och familjen.

Salut är en hälsosatsning för barn och ungdomar i Västerbotten. Salut-satsningen initierades år 2005 av Västerbottens läns landsting som ett svar på ökad förekomst av övervikt, fetma och karies hos barn och ungdomar i länet. Satsningen syftar till att utveckla och stärka hälsofrämjande insatser inom mödrahälsovård (MHV), barnhälsovård (BHV), tandvård, förskolor och skolor och bygger på samverkan dem emellan. Målsättningen är att stödja varje barn och dess föräldrar under hela uppväxttiden med start under graviditeten då barnet ännu är ofött.

Projektansvarig

Anneli Ivarsson
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 86

Projektöversikt

Projektperiod:

2006-07-01 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Syftet med Salut-satsningen är att, genom systematiskt förbättringsarbete, utveckla insatser som främjar trygga och goda uppväxtvillkor, goda matvanor samt ökar fysisk aktivitet bland barn och ungdomar i Västerbotten. Det övergripande målet med Salut-satsningen är att uppnå en god hälsa genom salutogena insatser i samverkan mellan samhällets aktörer och familjen.

Salut är en hälsosatsning för barn och ungdomar i Västerbotten. Salut-satsningen initierades år 2005 av Västerbottens läns landsting som ett svar på ökad förekomst av övervikt, fetma och karies hos barn och ungdomar i länet. Satsningen syftar till att utveckla och stärka hälsofrämjande insatser inom mödrahälsovård (MHV), barnhälsovård (BHV), tandvård, förskolor och skolor och bygger på samverkan dem emellan. De nationella folkhälsomål som prioriterats är trygga och goda uppväxtvillkor, ökad fysisk aktivitet och goda matvanor.

Målsättningen är att stödja varje barn och dess föräldrar under hela uppväxttiden med start under graviditeten då barnet ännu är ofött. Satsningen har fått sitt namn från ordet ”salutogen” då en grundtanke är att främja processer som ger barn och deras föräldrar en möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och förmåga att förbättra hälsan. Satsningen omfattar både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser som eftersträvar jämlikhet i hälsan.

Salut-satsningen är indelad i sju moduler, baserat på barnets olika åldrar. Inom varje modul prioriteras de insatser som bedöms mest angelägna just under den perioden av barnets liv.

Salut-satsningens modulspecifika interventioner utvecklas i fyra pilotområden som valts för att representera olika geografiska delar av länet och som karaktäriserar skilda befolkningsstrukturer i Västerbotten. När varje moduls insatser utvecklats, testats och utvärderats i pilotområdena sprids hälsoinsatserna till resten av länet. Några exempel på insatser är: Hälsoformulär inom mödrahälsovården, Barnens hälsoprogram inom barnhälsovården, Hälsosamtal i folktandvården och Skolans hälsoprogram.

Salut-satsningen följs och utvärderas kontinuerligt med hjälp av enkäter, intervjuer, observationer och loggböcker.
Senast uppdaterad: 2023-11-07