"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos/Britt-Marie Sohlström

Samverkan för skyddad natur i Sápmi

Forskningsprojekt Intresset och stödet för samverkan i styrning och förvaltning av naturresurser har ökat under de senaste decennierna, och samverkan framhålls ofta som ett verktyg för att nå en rad mål - däribland lokal förankring och skydd av urfolks rättigheter.

Syftet med detta projekt är att undersöka förvaltning och styrning av områden som avsatts för naturskydd på den svenska sidan av Sápmi, med särskilt fokus på hur olika former av samverkan organiseras och implementeras. Projektet undersöker maktrelationer, handlingsutrymmen och förutsättningar för deltagande och inflytande i styrnings- och förvaltningsarrangemang där makt och ansvar delas mellan statliga aktörer och lokala samiska resursanvändare, eller som involverar element av lokalt samiskt deltagande, inflytande eller kontroll.

Projektansvarig

Elsa Reimerson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 78

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Statsvetenskap

Externa finansiärer

Formas

Projektbeskrivning

Det råder stor överlappning mellan urfolks marker och områden som avsatts för naturskydd. De sociala, ekonomiska och politiska konsekvenserna av att inrätta naturskyddsområden har ofta varit särskilt omfattande för urfolk. Förändringar av de dominerande sätten att tala om och förstå både naturskydd och urfolks rättigheter har öppnat upp nya möjligheter för urfolk att få inflytande över skyddade områden på deras marker, inte minst genom olika former av samverkansarrangemang för styrning och förvaltning av naturresurser – men samverkan leder inte alltid till de positiva sociala resultat som önskats eller förväntats.

I Sverige har miljöstyrningen historiskt sett varit mestadels centraliserad, med litet utrymme för lokalt inflytande. Fastän en stor andel av Sveriges skyddade natur återfinns i Sápmi finns inga särskilda mekanismer för att säkerställa samiskt inflytande i styrningen och förvaltningen av skyddade områden. Det rör dock på sig. Det finns flera exempel på både lokal, regional och nationell nivå på senare år som kan tyda på en förändring i synsätt och praktik vad gäller förvaltning av naturresurser på svensk sida av Sápmi.

I ljuset av det globala perspektivskifte som pågår vad gäller naturskydd, med hänsyn till möjligheter och risker med samverkansarrangemang och med ett kritiskt öga mot rådande maktstrukturer ställer detta projekt frågan: Hur kan vi förstå de pågående processerna på svensk sida av Sápmi?

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-08-23