"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

SimLab East-West

Forskningsprojekt SimLab East-West ska utveckla metoder och dataunderlag för att utreda effekter av ett stärkt öst-västligt stråk i Botnia-Atlanticaregionen.

SimLab East-West ska driva kunskapsutvecklingen kring öst-västliga kommunikationer i Botnia-Atlanticaregionen samt stärka regionens kompetens inom infrastruktur och regional analys vid Vasa universitet, Umeå universitet och Nordland universitet.

Projektansvarig

Jonas Westin
Forskare, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 55

Projektöversikt

Projektperiod:

2012-11-01 2014-04-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för regionalvetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Nationalekonomi

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att utreda vilken roll ett stärkt öst-västligt stråk kan få i regionen samt i de nationella och europeiska transportnätverken. Genom att utveckla det statistiska underlaget för godsflöden inom och på regional, nationell och internationell transit i Europa samt simulera effekter på godsflöden i de tre länderna kan effekter av en förändrad infrastruktur analyseras.

Projektet SimLab East-West ska förnya och driva kunskapsutvecklingen kring öst-västliga kommunikationer i Botnia-Atlantica regionen genom att analysera befintliga regional och transnationella varuflöden, utveckla simuleringsmodeller för analys av nya flöden i Botnia-Atlanticaregionen och det transnationella godsnätverket som följd av olika infrastrukturinvesteringar samt utreda effekter i Botnia-Atlanticaregionen av nya kommunikationsmöjligheter för det öst-västliga stråket mellan Atlanthamnarna i Nordland, genom Västerbotten, över Kvarken, genom Österbotten och Finland till Ryssland, Östeuropa och Kina. Projektet ska även involvera och stärka samverkan mellan regionens kompetens inom infrastruktur och regional analys vid Vasa universitet, Umeå universitet och Nordland universitet.

Syftet med SimLab East-West är att utreda vilken roll ett stärkt öst-västligt stråk genom Botnia-Atlanticaregionen kan få i Botnia-Atlantica regionen självt samt i de nationella och europeiska transportnätverken. Genom att utveckla det statistiska underlaget för godsflöden inom och på regional, nationell och internationell transit i Europa samt simulera effekter på godsflöden i de tre länderna kan effekter av en förändrad infrastruktur längs det öst-västliga stråket analyseras.

SimLab East-West ska:
• Kartlägga befintliga gods- och transitflöden inom Botnia-Atlanticaregionen samt på alternativa stråk.
• Utveckla en simuleringsmodell som kompletterar SAMGODS i analysen av långväga transittrafik på regional nivå.
• Analysera Botnia-Atlanticaregionens förmåga att attrahera långväga transittrafik vid kapacitetshöjande åtgärder som exempelvis en förstärkt färjetrafik, en utbyggnad av järnvägslinjen mellan Storuman och Mosjön eller en fast förbindelse över Kvarken.
• Analysera tänkbara effekter av förändrade kommunikationer längs det öst-västliga stråket på Botnia-Atlanticaregionens tillväxt samt föreslå åtgärder som kan stärka regionens möjlighet att dra fördel av infrastruktursatsningar i form av t.ex. en positiv näringslivs- och befolkningsutveckling.
• Samverka med befintliga logistik-, infrastruktur- och utvecklingsprojekt inom Botnia-Atlanticaregionen. Exempelvis kring etablerandet av en regional godsflödesdatabas.
• Stärka det gränsöverskridande samarbetet inom infrastruktur- och logistikområdet mellan Botnia-Atlanticaregionens aktörer inom forskning, näringsliv, intresseorganisationer och offentlig sektor.

Arbetet sker genom insamling och sammanställning av befintlig statistik samt genom modellering och simulering av bl.a. transitflöden i Europa. SimLab East-West ska därför både svara på hur efterfrågan på långväga godstransporter ser ut och i vilken omfattning en grön godskorridor från Nordland genom Västerbotten till Österbotten och vidare ner mot södra Finland, Baltikum och Ryssland kan attrahera dessa transporter. Utifrån detta underlag analyseras hur förändrade godsflöden längs stråken kan påverka Botnia-Atlantica regionens framtida utveckling. Analyser görs även av vad som krävs för att regionen ska stärka sin interna attraktivitet och sina relativa lokaliseringsfördelar. Ett utvecklat öst-västligt stråk kan därmed bidra till att binda olika kapitaltillgångar till regionen, exempelvis företag, sysselsättning, fastigheter och befolkning.

För att nå projektets målsättning kommer SimLab East-West stärka forskarsamarbetet inom infrastruktur, logistik och regional utveckling mellan Forskningsgruppen i Logistikk og Transportøkonomi (FILT) vid Handelshøgskolen i Bodø, Nordland Universitet, CERUM vid Umeå universitet samt enheten för Produktionsekonomi vid Vasa universitet. Ambitionen är att SimLab East-West därigenom även ska generera ytterligare samarbeten mellan universitet, högskolor, näringsliv och offentliga aktörer i Botnia-Atlantica regionen. Målsättningen är här att utveckla regionen till en gränsöverskridande kunskapsnod inom dessa frågor som bidrar till att attrahera företag och kompetens inom det för regionen så viktiga transport, logistik och infrastrukturområdet.

Resultaten från SimLab East-West kommer kontinuerligt att förmedlas till finansiärer, samverkansparter och intressenter inom näringsliv, organisationer och offentlig verksamhet. Resultat redovisas i form av skriftliga rapporter och presenteras vid en avslutande konferens där berörda deltagare bjuds in. Dialog och samverkan kommer även att ske med närliggande projekt i regionen så som NLC och LUBAT. Även den regionala godsflödesdatabas för Botnia-Atlanticaregionen som är under konstruktion är en viktig mottagare och samverkanspart. SimLab East-West kommer på detta sätt att bidra till ett hållbart beslutsfattande, tillväxt och en stärkt forskningssamverkan inom logistik- och infrastrukturfrågor i Botnia-Atlanticaregionen.

Senast uppdaterad: 2023-12-01