"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skolledares arbetsmiljö del 2: Fördjupande undersökningar av rektorers organisatoriska förutsättningar för ett hållbart skolledarskap

Forskningsprojekt Syftet med projektet är att fördjupa och utveckla den samlade kunskapen om rektorers arbetsmiljö och hälsa som vi identifierat via tidigare analyser av enkäter, gruppintervjuer och workshoppar. Särskilt viktigt är att öka kunskapen avseende hur rektorernas organisatoriska/sociala arbetsmiljö kan främja ett hållbart skolledarskap. I denna studie fördjupar forskare vid Lunds och Umeå universitet enkätdata från drygt 2 000 personer. Detta kompletteras med fördjupande intervjuer och workshoppar.

De forskningsfrågor som projektet utgår ifrån är: Hur samverkan mellan rektors närmsta chef och rektor kan förbättras? Vilka stödjande strukturer som rektor upplever finns eller saknas för att kunna bedriva ett hållbart skolledarskap? Hur vanligt det är att rektorer upplever sig utsatta för negativa handlingar på arbetet? Hur starkt sambandet är mellan tidiga tecken på utmattning och individuella skillnader i rektorers upplevda förmåga att kunna hantera sin situation? I vilken utsträckning olika faktorer i arbetsmiljön och i livet utanför arbetet påverkar rektorers aktivitetsbalans

Projektansvarig

Roger Persson Docent , Lunds universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för skolledarutveckling

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Utbildningsvetenskap

Externa finansiärer

Afa Försäkring

Projektbeskrivning

I forskningsprojektet ”Skolledares arbetsmiljö: Ett projekt om organisatoriska förutsättningar, stressrelaterad psykisk ohälsa, personalrörlighet och förbättringspotential” (AFA försäkringar: dnr.170094) kartlade vi över 2700 svenska rektorers arbetsmiljö och hälsa med hjälp av enkäter, gruppintervjuer och workshoppar. Projektet alstrade flera konkreta åtgärdsförlag till förbättringar av rektorernas arbetsmiljö. Förslagen har fått god spridning via rapporter, seminarier och konferenser, och förmedlats till relevanta avnämare med koppling till utbildningsväsendet som utbildningsdepartementet, fackförbund, företagshälsovård, rektorsutbildare, forskarnätverk och inte minst rektorer och skolchefer över hela landet. Inte desto mindre råder kunskapsbrist och det finns fortsatt en stor efterfrågan på mer kunskap.

Syftet med projekt ”Skolledares arbetsmiljö del 2” är att bedriva primärforskning som fördjupar och utvecklar den samlade kunskapen om rektorers arbetsmiljö. Särskilt viktigt är att öka kunskapen avseende hur rektorernas organisatoriska/sociala arbetsmiljö kan främja ett hållbart skolledarskap. Med detta menas ett skolledarskap som utgår från skolans/förskolan huvuduppgift (dvs barns/elevers lärande), har ett långt tidsperspektiv, använder mänskliga och materiella resurser med eftertanke (inklusive rektors egen hälsa), samt lär av det bästa från det förgångna för att skapa en bättre framtid.

Genom att nyttja den rikstäckande enkätdatabas som skapades i vårt första projekt, och genom att samla in nya kvalitativa data, är ambitionen att detta fortsättningsprojekt skall bidra med resultat som kan ligga till grund för nya och/eller förbättrade åtgärdsförslag som kan användas till att främja alla svenska rektorers arbetsmiljö och hälsa och därmed bidra till en bättre skola.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-09-28