"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Småföretagares materiella förhållanden och socialpolitiska värderingar

Forskningsprojekt Projektets syfte är att undersöka småföretagares materiella förhållanden och politiska värderingar, med fokus på skillnader mellan småföretagare, och mellan småföretagare och anställda.

Småföretagen har sedan 1970-talet lyfts fram av politiker, forskare och debattörer som viktiga tillväxtmotorer och jobbskapare.

Projektansvarig

Daniel Larsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 97

Projektöversikt

Projektperiod:

2011-01-01 2013-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Nationalekonomi, Sociologi

Projektbeskrivning

Småföretagare är intressanta som grupp, eftersom de kommer närmare sina anställda än andra arbetsgivare, samtidigt som de är ansvariga för verksamheten. De förknippas också med vissa karaktärsdrag, som att de är riskbenägna och drivande. I projektet studeras småföretagare socialpolitiska värderingar, t ex politiska värderingar kring välfärds- och skattepolitik, och deras materiella förhållanden och avsaknad av dessa. Projektet fokuserar på skillnader mellan småföretagare, och mellan småföretagare och anställda.

Sedan 1970-talet har politiker, debattörer och forskare lyft fram småföretagare som viktiga tillväxtmotorer och jobbskapare. Denna ståndpunkt är så utbredd att den idag omfattas av alla etablerade svenska politiska partier. Parallellt med detta har småföretagens betydelse i ekonomin ökat. Exempelvis har antalet företag med 1-19 anställda ökat med 17 procent mellan 1993 och 2002.

Sedan 1980-talet har även forskningen kring småföretagare ökat. Denna forskning har på många sätt varit imponerande, framförallt vad gäller småföretagens betydelse för tillväxten och jobben, men också vad gäller institutionella förhållanden kring möjligheten att driva småföretag. Trots detta finns kunskapsluckor.

I detta projekt kommer vi att fokusera på två områden där betydelsen av att vara småföretagare är förbisedda: socialpolitiska värderingar (t.ex. politiska värderingar kring välfärds- och skattepolitiken), samt materiella tillgångar och avsaknad av dessa.

I projektet kommer också betydelsen av lokala kontexter, främst lokala arbetsmarknader och kommuner, att studeras, liksom betydelsen av personlighets- och karaktärsdrag utifrån hur entreprenöriell personlighet beskrivs i litteraturen. Projektet kommer att generera ny kunskap om småföretagare som grupp och småföretagares villkor i samhället, inte minst i jämförelse med andra anställda. Samtidigt kommer viktiga bidrag att kunna lämnas till den socialpolitiska forskningen likväl som till forskningen om materiella villkor.

Ur ett teoretiskt perspektiv är småföretagarna en intressant grupp. Å ena sidan kommer småföretagare i sin roll som arbetsgivare närmare sina anställda än vad andra arbetsgivare gör samtidigt som man delar många erfarenheter med de anställda då man deltar i produktionen och har liknande yrkeskunskaper som de anställda. Å andra sidan kan man inte bortse från betydelsen av att vara personligt ansvarig för verksamheten – där intresset i det egna företaget torde avvika, åtminstone delvis, från anställdas.

Vidare brukar småföretagare förknippas med personlighets- och karaktärsdrag, som både är riskbenägen och har förmågan och drivkraften att introducera och identifiera nya produktionsfaktorer. Vi tror att rollen som entreprenör påverkas av dessa personlighets- och karaktärsdrag och att det kan vara av betydelse både när det gäller socialpolitiska attityder, inte minst med tanke att det hävdats att välfärdsstaten minskar incitamenten till entreprenörskap, och när det gäller materiella förhållanden, eftersom risktagande kan för den personliga ekonomin både leda till större framgångar och misslyckanden.

En viktig utgångspunkt i projektet är att småföretagare som grupp är heterogen. Detta gäller dels typ verksamhet, som sträcker sig från verkstadsindustri och hantverk till den högteknologiska- och arbetskraftsintensiva servicesektorn, dels vem företagaren är utifrån kriterier som kön, etnicitet, utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet. I projektet utgår vi ifrån att denna heterogenitet är nyckeln till en mer fördjupad kunskap kring småföretagares materiella förhållande och socialpolitiska attityder.

Vi avser att analysera betydelsen av denna heterogenitet genom att undersöka olika typer av småföretagare och den variation som kan finnas mellan dessa grupper i fråga om materiella villkor och socialpolitiska värderingar. Jämförelsen avser också småföretagare och löntagare med likartad bakgrund i syfte att undersöka betydelsen av att vara småföretagare kontra anställd, allt annat lika.

Att undersöka betydelsen av denna heterogenitet ställer dock höga krav på datamaterialet, något som standardmaterial inte särskilt ofta klarar av. Detta är troligtvis också den viktigaste orsaken till att småföretagare i tidigare forskning inte uppmärksammats tillräckligt. För att komma förbi detta kommer vi att samla in eget material som kommer att vara något större än standardmaterial och där småföretagarna översamplas. Utgångspunkten för detta material kommer att vara välkända och välfungerande instrument som kommer att kombineras på ett unikt sätt. Vi kommer att använda oss av både deskriptiva analyser och komplexa multivariata analyser såsom flernivåanalyser och Latent Class analysis.

Ämne: sociologi, ekonomi, arbetsmarknadsforskning

Senast uppdaterad: 2024-04-03