"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

SO-undervisning i skolans tidigare år 1919-2011: kunskapsorganisering och progression

Forskningsprojekt Denna studie undersöker SO-undervisning för skolans tidiga år ur läroplanshistorisk synvinkel.

Detta projekt ska undersöka den allmänna skolans tidiga SO-undervisning ur läroplanshistorisk synvinkel. Här används en historiskt jämförande ansats med fyra nedslag i läroplanskontexterna kring 1919, 1962, 1980 och 2011. Huvudfrågan gäller hur undervisningen i de samhällsorienterande ämnena inleds och byggs upp genom årskurserna ett till och med sex, och hur ämnesmässig progression därigenom konstrueras samt hur det har förändrats över tid. Detta innebär att förutom dagens geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap berörs även äldre ämnen som kristendomskunskap och hembygdskunskap.

Projektansvarig

Anna Larsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 24

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2020-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Historia, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Projektets syfte är att analysera hur den svenska skolans SO-undervisning (såväl i block som i enskilda ämnen) första sex år genom sin organisation har uttryckt progression. Struktureringen av ämnena jämförs med varandra och över tid. Forskningsfrågorna är:

1. Hur har den samhällsorienterande undervisningen i årskurserna 1-6 i svensk skola organiserats i ämnen och övergripande områden i de fyra berörda läroplanerna?
2. Vilka struktureringsprinciper kan urskiljas?
3. Vilka föreställningar om progression om SO-området kommer till uttryck?

Med detta tillvägagångssätt är målet att studien ska kunna bidra med empirisk kunskap om SO-områdets organisering, och till teoretisk reflektion om progression och dess innebörd inom SO-området.

 

Senast uppdaterad: 2020-02-05