"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sociala nätverkens ekonomiska geografi

Forskningsprojekt Nätverk, vilka vi alla är en del av, har tillskrivits ökad betydelse i en rad vetenskapliga fält, både inom samhällsvetenskaperna såväl som inom naturvetenskaperna. Projektet kommer utveckla nya metoder att definiera dessa i ekonomin

Syftet med projektet är analysera hur komplexa sociala nätverk påverkar ekonomisk utveckling för individer, företag och regioner. Mer specifikt kommer projektet kombinera analyser av storskalig data med mer kontextuella analyser eftersom sociala nätverk och de länkar dessa skapar mellan ekonomiska aktörer inom och mellan regioner kan ha olika betydelse beroende på var i nätverken ekonomiska aktörer är placerade, både socialt men också rumsligt.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2019-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet, 2017-2019: 4 251 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för geografi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Kulturgeografi

Projektbeskrivning

Betydelsen av nätverk, vilka vi alla är en del av, har tillskrivits ökad betydelse i en rad vetenskapliga fält, både inom samhällsvetenskaperna såväl som inom naturvetenskaperna. En stor del bakom det samhällsvetenskapliga intresset är den ökade betydelsen som sociala interaktioner tillskrivits i processen att underlätta interaktivt lärande, ekonomisk förnyelse och, i förlängningen, tillväxt. Medan tillgängligheten av stora datamaterial (”Big Data”) å ena sidan har möjliggjort analyser av strukturen och dynamiken av social interaktion, bygger en stor del av vår kunskap å andra sidan fortfarande på fallstudier eller väldigt begränsade urval vilket därmed inte kan sägas representera de olika nätverk som kan tänkas omge både individer och företag. Det gör att tidigare studier om nätverkens ekonomiska betydelse inte fullt ut lyckats ta hänsyn till de ekonomiska, sociala och institutionella skillnaderna i ekonomin på ett tillfredsställande sätt.

Syftet med föreliggande projekt är bidra till denna litteratur genom att analysera hur komplexa sociala nätverk i hela den svenska ekonomin påverkar ekonomisk utveckling för individer, företag och regioner. Mer specifikt kommer projektet kombinera analyser av storskalig data med mer kontextuella analyser eftersom sociala nätverk och de länkar dessa skapar mellan ekonomiska aktörer inom och mellan regioner kan ha olika betydelse beroende på var i nätverken ekonomiska aktörer är placerade, både socialt men också rumsligt.

Projektet kommer genomföras i tre relaterade delstudier med hjälp av redan tillgänglig mikrodata över hela den svenska befolkningen för perioden 1990-2013 samt med en enkät till ett representativt urval av 10 000 respondenter (administrerat av SCB). I delstudie 1 kommer huvudfokus ligga på att definiera och operationalisera nätverken utifrån familjerelationer, utbildning och arbete. Enkätstudien kommer användas för att kartera respondenternas professionella kontakter (nuvarande och tidigare). Tillsammans med redan befintlig information om utbildningshistorik och familjerelationer kommer vi sedan skatta sannolikheten att två personer är kopplade till varandra genom ”Exponential random graph models” (ERGM) och så kallade “Search-based models” (SBM). ERGM är i detta fall särskilt lämpade då de tillåter oss att använda observerad information från ett litet urval för att skatta sannolikheten att två individer känner varandra inom en större population. Med hjälp av SBM kan vi sedan kalibrera skattningarna utifrån sannolikheten att individer grupper som liknar varandra (utbildning, yrke, familj, kön, ålder etc) också har större sannolikhet att vara kopplade till varandra. Slutligen kan vi sedan simulera nätverk inom och mellan arbetsplatser och regioner med hjälp av mikrodata.

I delstudie 2 och 3 kommer sedan nätverksinformationen användas till empiriska studier om rörlighet och ekonomisk utveckling. Delstudie 2 svarar på den huvudsakliga frågan hur sociala nätverk driver rörlighet mellan företag, sektorer och regioner genom att särskilt belysa hur geografi och olika delar av livscykeln är kopplat till detta. Här kommer vi använda nätverksinformationen för att skatta sannolikheterna för att byta arbete (vad och vart) givet geografisk avstånd och tillgängliga arbeten. Framförallt kommer vi med hjälp av mikrosimulering särskåda hur rörelsemönster uppstår och därmed kunna ge klarhet till nya och förändrade flyttmönster samt drivkrafterna bakom tilltagande urbanisering under olika delar av individers livscykler. Delstudie 3 kommer svara på frågan om de sociala nätverkens ekonomiska effekter för individer, företag och regioner. Det görs genom mer konventionella statistiska metoder för att skatta betydelsen av nätverkens struktur (exempelvis densitet och diversitet) för företags och regioners ekonomiska utveckling, betydelsen av lokala länkar jämfört med mer långväga, samt möjligheten till social rörlighet bland olika grupper av arbetskraften.

Sammantaget förväntar vi oss att projektet kommer göra ett substantiellt bidrag till litteraturen om den ekonomiska betydelsen av sociala nätverk. Förutom att bidra till en världsunik representation av ett landsomspännande nätverk innefattande både professionella och mer personliga nätverk, kommer också projektet kunna bidra med mer information till frågan om vad det är för sociala länkar som kan bidra till geografiska skillnader i ekonomisk utveckling.
Senast uppdaterad: 2023-03-29