"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Språkliga stereotyper i ett tvärkulturellt perspektiv. (C-RAVE)

Forskningsprojekt Syftet med projektet C-RAVE är att med metoder som motsvarar de utvecklade i RAVE utforska hur sociolingvistiska stereotyper konstrueras i en annan kulturell kontext, nämligen i den multi-etniska och matriarkala afrikanska staten Seychellerna.

Stereotyper och fördomar är kulturellt bundna. Det som anses vara en bra eller dålig egenskap i en kultur bedöms inte nödvändigtvis på samma sätt i en annan kultur. För att förstå sina egna mönster och beteenden och se på andra med öppnare och friare ögon kan tvärkulturella och interkulturella perspektiv vara upplysande. Det är i detta ljus om projektet C-RAVE ska förstås. Det föreslagna 5-årsprojektet bygger vidare på RAVE, finansierat av Vetenskapsrådet, vars övergripande syfte är att utveckla en effektiv metod för att belysa hur sociolingvistiskt grundade fördomar och stereotyper påverkar hur vi bedömer andra.

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-01 2019-12-31

Finansiering

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, 2015-2019: 4 489 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Humlab, Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Sociologi, Språkvetenskap

Projektbeskrivning

Språket en av de viktigaste faktorerna som vi, medvetet eller omedvetet, utgår ifrån när vi bildar oss en uppfattning om varandra, och vi anpassar även vårt eget språk utifrån underliggande normer och förutfattade sociala stereotyper när vi bemöter andra. Exempelvis visar många studier att människors uttal (dialekt/accent/brytning) påverkar hur vi bedömer deras intellekt och karaktärsdrag. Studier som dessa visar att vi inte bara blir värderade utifrån vårt eget språkbruk utan att vi även värderar andra (omedvetet) utifrån detsamma. Sett i ett utbildningssammanhang är det än viktigare att inse vi bidrar till att forma individer genom det sätt vi bemöter dem språkligt. En djupare insikt om sådana mekanismer är något som alla lärare bör utrustas med.

En viktig aspekt som ofta förbises i detta sammanhang är att stereotyper och fördomar är kulturellt bundna. Det som anses vara en bra eller dålig egenskap i en kultur bedöms inte nödvändigtvis på samma sätt i en annan kultur. För att förstå sina egna mönster och beteenden på ett bättre sätt och se på andra med öppnare och friare ögon kan tvärkulturella och interkulturella perspektiv vara upplysande. Det är i detta ljus om projektet C-RAVE ska förstås.

Det föreslagna 5-årsprojektet bygger vidare på RAVE, finansierat av Vetenskapsrådet, vars övergripande syfte är att utveckla en effektiv metod för att belysa hur sociolingvistiskt grundade fördomar och stereotyper påverkar oss. Genom att med hjälp av digitala medier exponera studenter för deras egna förutfattade stereotyper syftar projektet till att öka deras sociolingvistiska medvetenhet och skapa mätbara kortsiktiga och långsiktiga attitydförändringar.

Det övergripande syftet med projektet C-RAVE är att med metoder som motsvarar de utvecklade i RAVE utforska hur sociolingvistiska stereotyper konstrueras i en annan kulturell kontext än den svenska, nämligen i den multietniska och matriarkala afrikanska staten Seychellerna. Ett djupare mål med projektet är att med dessa resultat som grund kunna åstadkomma tvärkulturella speglingar mellan de två kulturella kontexterna. Projektet avser att med hjälp av sådana speglingar förbättra metoderna för att åstadkomma attitydförändringar, och, viktigare, djupare analyser av de processer som styr och skapar sociolingvistiska stereotypiseringar.

Senast uppdaterad: 2019-09-18