"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Michael Erhardsson/Mostphotos

Stöd för byggsektorns intressenters till eget engagemang att energirenovera: en plattform med open-access för småhusägare i norra Sverige

Forskningsprojekt Projektet bidrar till omställning till ett hållbart energisystem genom att erbjuda småhusägare tillgång till specifik information om energibesparing för olika energirenoveringsmetoder. Med maskininlärningsalgoritmer som extraherar fallspecifik kunskap från Boverkets databas med Energideklarationer, GIS och information från Lantmäteriet så ska en databas upprättas med alternativa energirenoveringslösningar. Metoden kommer att valideras med insamlade data från verkliga småhus.

Projektet stöds av Formas.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Energiteknik

Externa finansiärer

Formas

Projektbeskrivning

Allt sedan mitten på 1970-talet har hållbart byggande huvudsakligen fokuserat på energieffektivisering i brukarfasen. Sverige, som tidigt fick en världsledande position inom området hållbart byggande, kan exempelvis stoltsera med att idén till de så kallade passivhusen kan härledas tillbaka till professor Bo Adamsson forskningsverksamhet vid Lunds tekniska högskola på 1980-talet. Tack vare strategisk satsning på hållbart byggande under flera decennier så kan det nu konstateras att energieffektiviteten i dagens nyproducerade byggnader är betydligt bättre än tidigare.

Trots det så använder bebyggelsen förfarande en betydande andel av samhällets energi. En orsak till att det tar så lång tid att minska bebyggelsens användning av energi är att så få av de befintliga byggnaderna ersätts av nya. Därför krävs snabba och effektiva metoder att renovera befintlig bebyggelse. Länge så har forskning och utveckling inom samhällbyggnadssektorn fokuserat på nyproduktion. Renovering, om- och tillbyggande har fått stå tillbaka. I Sverige har nyligen en större satsning gjorts av Formas på ett nationellt forskningssamarbete kring renovering. Det har gett viktiga bidrag till renoveringsforskningen. Emedan huvudsakligen offentliga byggnader av olika slag undersöktd, så är renovering av småhus fortfarande ett relativt obeforskat området. Dessutom är småhussektorn särskilt svår att konvertera. En orsak är att småhusägare är en mycket inhomogen grupp som uppvisar helt olika förutsättningar och intressen.

Syftet med detta projekt är att tillhandahålla ett beslutsstöd för småhusägare vid energirenovering. En datadriven modell med Big Data ska utvecklas. Den ska baseras på information från Boverkets databas med Energideklarationer och på data från Lantmäteriets Geografiska informationssystem (GIS). Informationshanteringen baseras på en datadriven modell. Modellen utgörs av maskininlärningsalgoritmer, som extraherar fallspecifik kunskap baserat på tekniska lösningar och faktisk energianvändning. På det sättet ger den utvecklade metodiken, som blir open-access, småhusägare tillgång till specifik information om energibesparing för olika energirenoveringsmetoder.  Metoden kommer att valideras genom att jämföra insamlade data från verkliga småhus med prediktioner som genererats med metodiken.

Genom att nå en stor del av småhusägarna med användarvänlighet och open-access så stödjer projektet aktivt processen med en omställning till ett mer hållbart energisystem. Workshops kommer att organiseras som kan möjliggöra spridning av resultat till berörda intressentgrupper. Projektet baseras på svenska förhållanden men metoder och resultat kommer att vara möjliga att överföras och tillämpas även på ett internationellt plan.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-05-27