"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Stötta, stärka och förändra: en kvalitativ studie av tjejjourernas stöd- och påverkansarbete

Post-doc projekt Tjejer och unga kvinnor är överrepresenterade i statistiken över mental ohälsa bland unga, men också som offer för våld i nära relationer. Tjejjourerna utgör en understuderad del av den svenska kvinnojoursrörelsen, men utför ett omfattande ideellt arbete för unga kvinnors fysiska och psykiska välmående och mot tjejers utsatthet för könsbaserat våld.

Denna studie syftar därför till att ge inblick i unga kvinnors egenorganisering för sin och andra tjejers hälsa och mot könsbaserat våld, med fokus på möjligheter och svårigheter involverade i ett ideellt "peer-to-peer" stödarbete.

Projektansvarig

Hanna Bäckström
Forskare, gästlärare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-10-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Tjejjourerna är en del av den svenska kvinnojoursrörelsen och utför ett omfattande ideellt stödarbete för unga tjejers hälsa och mot våld i ungas nära relationer, samtidigt som de arbetar opinionsbildande och strategiskt för jämställdhet och tjejers hälsa utifrån ett samhällsperspektiv.

Denna studie undersöker unga volontärers erfarenheter av att ge stöd och råd till hjälpsökande, liksom tre lokala tjejjourers organisering, strategier och problemformuleringar.

Läs mer här

Syftet är att studera tjejjourernas stöd- och påverkansarbete som en både interpersonell och samhällskritisk praktik, med fokus på de sociala relationer som arbetet genererar liksom på organisationernas och volontärernas stödstrategier. Studien kommer att genomföras genom intervjuer, deltagande observationer och dokumentanalyser. Studien kommer att bidra med kunskap om unga kvinnors egenorganisering för sin och andra kvinnors hälsa och mot våld i nära relationer, inom en hittills obeforskad del av den svenska jourrörelsen.

Studien utgör en kvalitativ undersökning av det stödarbete för tjejer och unga kvinnor som utförs inom ramen för den svenska tjejjoursrörelsen. Tjejjourerna erbjuder direkt stöd till unga kvinnor och tjejer som blivit utsatta för våld eller sexualbrott, men vänder sig också till dem som vill prata om till exempel psykisk ohälsa, sociala relationer, familjeproblem eller reproduktiv hälsa. De arbetar även preventivt och med politiskt påverkansarbete för unga kvinnors hälsa i vid mening.

Syftet med studien är att studera tjejjourernas stöd- och påverkansarbete som en både interpersonell och samhällskritisk praktik, med fokus på de sociala relationer som arbetet genererar och på organisationernas och volontärernas stödstrategier.

Studien består av en etnografisk del och en dokumentanalys, för att möjliggöra en undersökning av både erfarenheter, sociala interaktioner och organisatoriska narrativ och diskurser. Intervjuer och deltagande observationer vid internutbildningar för nya volontärer kommer att genomföras, liksom en dokumentanalys av de medverkande jourernas metodmaterial, verksamhetsbeskrivningar, strategidokument och externa kommunikation. Baserat på en analys av personliga och organisatoriska narrativ, kommer studien att adressera volontärernas erfarenheter av att stödja andra tjejer, men också organisationernas förståelse av sin egen roll och unga tjejers behov.

Tidigare forskning om stödarbete till brottsoffer respektive inom kvinnojourer har demonstrerat att det finns en risk för att stödet möjliggör en disciplinering av mottagarna, utifrån normer kopplade till bl.a. klass, etnicitet och sexualitet. Studien kommer därför att belysa möjliga maktasymmetrier mellan hjälpare och mottagare, men också produktiva möjligheter med denna "horisontella" form av stöd- och påverkansarbete. 

Studien kommer därtill att utveckla en teoretisk förståelse av jourernas kombination av praktiskt stödarbete till enskilda och politiskt laddade arbete för samhällsförändring.

 

 

Senast uppdaterad: 2023-02-27