"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tät.nu; Utveckling, utvärdering och implementering av behandlingsprogram för urininkontinens via Internet, smartphone och läsplatta

Forskningsprojekt Urininkontinens kan påverka livskvaliteten betydligt och är dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män. Tillgång till vård varierar. Syftet med tät.nu är att utveckla, utvärdera och implementera lättillgängliga behandlingsprogram.

Vi har utvecklat tre olika behandlingsprogram för ansträngningsinkontinens; via Internet, som mobilapplikation och i broschyr-form. Programmen baseras på information, livsstilsråd och bäckenbottenträning. Våra studier har visat att Internet-behandling är ett nytt, effektivt, uppskattat behandlingsalternativ som kan öka tillgången till vård, se www.tät.nu. Analyser av data från smartphonestudien pågår. Implementeringen av de tre programmen kommer att studeras med start 2015. Ett komplext program för bland- och trängningsinkontinens hos kvinnor är under uppbyggnad, resultat jämförs mellan olika behandlingsgrupper. Program för män planeras.

Projektansvarig

Eva Samuelsson
Professor emerita
E-post
E-post
Telefon
090-785 35 31

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-12-09 2018-11-30

Finansiering

Forte, 2014-2016: 2 580 000 kr
Visare Norr, 2015-2016: 150 000 kr
ALF, 2015: 600 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Urininkontinens (UI) är ett folkhälsoproblem som kan påverka livskvaliteten betydligt och kostnaderna för samhället är höga. Förekomsten av UI ökar med ökad ålder och sjuklighet. Ungefär en fjärdedel av alla kvinnor besväras av urinläckage, förekomsten är dubblerad jämfört med hos män. Ansträngningsinkontinens (AI) - läckage under ansträngning, t ex vid hosta, hopp, nysning - är den vanligaste typen och förekommer hos var tionde kvinna. Andra typer av UI är trängningsinkontinens (TI) och blandinkontinens (BI). Många kvinnor drar sig för att söka hjälp, ibland på grund av skam. En del upplever att deras problem inte tas på allvar, tillgången på vård varierar i landet och behandlingen är ofta inte optimal.
Typ av urininkontinens kan bestämmas genom validerade formulär, “kissdagbok” och telefonintervju. Första linjens behandling för alla typer av UI hos kvinnor är livsstilsråd och bäckenbottenträning. Fetma/övervikt och rökning ökar risk för UI. Vid BI och TI ingår även blåsträning I behandlingen.
Nästan 95% av Sveriges befolkning har tillgång till Internet och två tredjedelar av den vuxna befolkningen har en smartphone. Kvinnor vänder sig I betydligt högre utsträckning än män till Internet vid hälsofrågor, speciellt vid “pinsamma” åkommor. Internetbaserade behandlingsprogram har visat goda resultat vid bland annat ångest, depression, huvudvärk och tinnitus.
Vår forskargrupp har nu även visat goda resultat vid behandling av AI. Vi har byggt upp ett Internet-baserat behandlingsprogram samt en 8-sidig broschyr. Programmen har utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie (RCT) där 250 kvinnor med läckage minst en gång per vecka lottades till behandling via Internet eller via broschyr. Deltagarna I bägge programmen uppnådde höggradigt signifikanta och kliniskt relevanta förbättringar, jämförbara med den effekt man sett vid behandling enskilt eller i grupp med terapeut. Effekten avseende symptom och livskvalitet skiljde sig ej mellan grupperna efter fyra månader men kvinnorna i Internet-gruppen rapporterade bättre subjektiv effekt, reducerade användningen av skydd mer och var mer nöjda med programmet. Behandling via Internet verkar sänka barriären för att söka vård, deltagarna kände sig bekräftade och styrkta och uppskattade att kunna styra sin behandling själva. Deltagarna fördelade sig mellan glesbygd, tätort och storstad som Sverige I stort, dock med högre utbildningsnivå. En hälsoekonomisk analys visade att Internetprogrammet var kostnadseffektivt både i jämförelse med broschyren och med “ingen behandling”. Resultaten är publicerade I fyra artiklar och ingår I en avhandling. Manuskript avseende långtidsdata inskickat.

Vi har också utvecklat en smartphoneapplikation för behandling av AI. Effekten av behandling via en app jämförs med effekten I en väntegrupp i en studie (123 kvinnor) som avslutades oktober 2014, analyser pågår, preliminära resultat mycket positiva
Det övergripande syftet med tät.nu är att utveckla, utvärdera och implementera behandlingsprogram för urininkontinens via Internet/smartphone och läsplatta.
1) att studera framgångsfaktorer för lyckat långtidsresultat vid behandling av AI utan face-to-face kontakt (långtidsdata från Internetstudien).
2) att implementera och utvärdera effekten av Internetprogrammet när det används I klinisk praxis, på olika språk och i olika kulturella kontexter. Vi samarbetar där med forskare från Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, som utvecklat den tekniska plattformen ACKTUS. Denna möjliggör skräddarsydda åtgärder baserade på varje deltagares symptom, behov och önskemål.
3) att studera effekten av behandling av AI via en smartphone applikation i jämförelse med fördröjd behandling (väntegrupp), 4) studera variabler som påverkar behandlingsresultat samt beskriva deltagarnas upplevelser av egenutredning och egenbehandling.
5) att bygga upp ett komplext behandlingsprogram för MI och BI (ACKTUS plattformen) och utvärdera detta I en RCT där effekten av behandling jämförs mellan olika grupper. Två-årsuppföljning, kostnad-nyttoanalys och kvalitativa studier ingår.
6) att bygga upp ett behandlingsprogram för män med UI och testa det I en pilotstudie (urologklinik)
Våra RCT är registrerade på Clinical Trials och rapporteras enligt CONSORTs riktlinjer. Etiskt tillstånd finns för Internetstudien och smartphonestudien och tilläggsansökan kommer att göras för syfte 2, 4, 5 och 6. Vi använder oss av väl validerade och rekommenderade instrument för kvantitativ utvärdering av behandlingseffekt och kvalitativ metodik för intervjuanalyser. Vi har publicerat två metodstudier inom projektet. Resultaten från våra studier publiceras även löpande på vår hemsida www.tät.nu,
Under 2015 kommer smartphoneappen att bli fritt tilgänglig på Appstore och Google butik. Broschyren kommer även att kunna laddas ned I pdf-format från vår hemsida. Internetprogrammet blir tillgängligt på olika språk via Implementeringsstudien hösten 2015. Förhoppningsvis leder detta till ökad tillgänglighet till en effektiv behandling för en stor grupp kvinnor. Planering av program för män, sköra äldre och anhöriga har påbörjats och forskargruppen har utvidgats med gynekolog, uroterapeut, urolog och läkare med speciell erfarenhet av äldre.
Mer utförlig projektbeskrivning med referenser finns på engelska, se rubrik
Senast uppdaterad: 2019-11-26