"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Tjejer i kriminella gäng

Forskningsprojekt På senare tid har tjejer i kriminella gäng lyfts fram i den mediala och politiska debatten i Sverige. Inom svensk forskning lyser dock tjejers delaktighet i kriminella gäng fortfarande med sin frånvaro, även om de allt oftare är i fokus vad gäller våld och brottslighet generellt. Avsikten med detta projekt är därför att bidra till ökad kunskap om tjejer som befinner eller har befunnit sig i kriminella sammanhang eller umgås eller umgåtts i grupper där brott begås, s.k. kriminella gäng.

Projektet tar sin teoretiska utgångspunkt i berättelseforskningen och kommer att ha fokus på tjejers berättelser, men även ta del av professionellas yrkeserfarenheter av att möta och arbeta med denna grupp. Projektet har som målsättning att bidra med värdefull kunskap som kan öka förutsättningarna för hur sociala samhällsaktörer, både inom civilsamhället och välfärdsstatens organisationer, kan arbeta för att förbättra stödet till dessa tjejer och därmed svara mot välfärdssystemets utmaningar.

Projektansvarig

Linda Arnell
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 65

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Syftet med detta projekt är att bidra med fördjupad kunskap om tjejers liv och delaktighet i kriminella gäng. Det huvudsakliga intresset ligger i hur vägen in i gänget, delaktigheten i gänget och, om de lämnat, vägen ut ur gänget beskrivs, men frågeställningarna rör även vilka erfarenheter av utsatthet, delaktighet och våldsanvändning tjejerna har samt om t.ex. kön, klass, etnicitet och ålder ges betydelse.

Projektet tar sin teoretiska utgångspunkt i berättelseforskningen och bygger på två delstudier. I den första delstudien undersöks tjejers (15–29 år) erfarenheter av att vara del i ett kriminellt gäng genom att analysera deras livsberättelser. I den andra delstudien skiftas fokus mot att undersöka professionellas berättelser om sina erfarenheter av att möta och arbeta med denna grupp.

Då det i dagsläget saknas forskning inom detta område i en svensk kontext avser projektet bidra med kunskap till både det vetenskapliga fältet och det praktiska sociala och förebyggande arbetet. Dels genom att studera ett område som främst haft fokus på killar, dels genom att studera en grupp som nyligen blivit uppmärksammad inom en svensk kontext. Den kunskap som genereras kommer förhoppningsvis bidra till att förbättra stödet till dessa tjejer och därmed svara mot välfärdssystemets utmaningar.

 

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-03-21