"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Topas - en utvärdering av det tobaksförebyggande programmet Tobaksfri Duo

Forskningsprojekt Det tobaksförebyggande programmet Tobaksfri Duos kärnkomponenter utvärderas av Umeå universitet och Karolinska institutet, för att få uppdaterad kunskap om programmets effekt på ungdomar.

De flesta som börjar använda tobak gör det under tonåren. Om man avstår från tobak under denna tid är chansen att förbli tobaksfri hela livet stor. Tobaksfri duo är ett tobaksförebyggande flerkomponentsprogram som genomförs i skolmiljö och bygger på ett kontrakt mellan en elev och en vuxen.

Projektansvarig

Maria Nilsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 14

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-05 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Programmet startades av Västerbottens läns landsting i början på 90-talet i samverkan med länets skolor. Det används i ett 80-tal kommuner i Sverige. I Topas (Tobaks Preventivt Arbete i Skolan) utvärderas kärnkomponenterna i Tobaksfri duo av Umeå universitet och Karolinska institutet för att få uppdaterad kunskap om programmets effekt på unga.

Artiklar, Rapport:

JMIR Research Protocols - Tobacco-Free Duo Adult-Child Contract for Prevention of Tobacco Use Among Adolescents and Parents: Protocol for a Mixed-Design Evaluation

Protocol for the evaluation of cost-effectiveness and health equity impact of a school-based tobacco prevention programme in a cluster randomised controlled trial (the TOPAS study) | BMJ Open

Evaluation of the Swedish school-based program "tobacco-free DUO" in a cluster randomized controlled trial (TOPAS study). Results at 2-year follow-up

Läs TOPAS slutrapport här 

 

Programmet Tobaksfri duo

Det utvärderade programmet består av sex komponenter: den tobaksfria duon (en elev och en vuxen skriver avtal om att vara tobaksfri till skolavslutningen i klass nio), elevinformation om tobak, föräldrainformation om tobak, medlemskort för deltagarna som kan kopplas till rabatter eller chans att vinna priser, årlig försäkran att kontraktet fortfarande gäller och strukturerad undervisning om tobak. Denna utvärdering genomfördes av Umeå universitet och Karolinska institutet under åren 2017-2021. Detta på uppdrag av och finansierat av Folkhälsomyndigheten.

Topas-studien omfattar en klusterrandomiserad kontrollerad studie, en observationsstudie och en hälsoekonomisk utvärdering. Studiens slutrapport och tre vetenskapligt publicerade artiklar finns publicerade på denna sida. På grund av ändringar i dataskyddslagstiftningen (GDPR) och covid-19-pandemin blev bortfallet av deltagande elever högre än väntat vilket har påverkat styrkan i Topas-studiens resultat.

Klusterrandomiserad kontrollerad studie

Klusterrandomiserad kontrollerad studie:
Syftet var att undersöka programmets effekt på ungas tobaksdebut och tobaksanvändning under högstadietiden. Skolor rekryterades och fördelades slumpmässigt till Tobaksfri duo-programmet (T-skolor) eller till minimal intervention (U-skolor).

Observationsstudie

Syftet var att undersöka om införandet av programmet Tobaksfri duo hade en effekt på hela skolan (T-skolor), alltså även på elever som inte var direkt avsedda som målgrupp för interventionen. Elever i skolor med minimal intervention (U-skolor) fungerade som jämförelsegrupper tillsammans med elever från referensskolor, där ingen intervention genomfördes.

Hälsoekonomisk utvärdering

I den hälsoekonomiska studien jämfördes T-skolor med U-skolor angående programmets kostnad per barn och dess effekt på andelen elever som aldrig rökt i slutet av årskurs nio.

 

Utvärderingen genomfördes av Umeå universitet och Karolinska institutet under åren 2017-2021. Detta på uppdrag av och finansierat av Folkhälsomyndigheten. Topas-studien omfattar en klusterrandomiserad kontrollerad studie, en observationsstudie och en hälsoekonomisk utvärdering. Studiens slutrapport och tre vetenskapligt publicerade artiklar finns publicerade på denna sida. På grund av ändringar i dataskyddslagstiftningen (GDPR) och covid-19-pandemin blev bortfallet av deltagande elever högre än väntat vilket har påverkat styrkan i Topas-studiens resultat.

Senast uppdaterad: 2023-02-03