"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Unga chefers förutsättningar: Att leda med och mot god arbetsmiljö och hälsa

Forskningsprojekt Över hälften av unga chefer på svensk arbetsmarknad överväger att sluta på grund av bristande stöd och en ohållbar arbetsmiljö. Vilka förutsättningar har unga chefer i Sverige idag och vilka behov av stöd och resurser finns för att välja att stanna i chefsrollen?

Forskningsprojektet kommer att undersöka dels hur unga chefers arbetsmiljö och hälsa ser ut inom privat sektor och vilka förutsättningar de har att utöva ett gott ledarskap och dels vad det är för faktorer som får unga chefer att trivas och vilja stanna kvar i rollen som chef. Resultatet skulle i förlängningen kunna underlätta för unga chefer att etablera sig på arbetsmarknaden och motverka ohälsa. Projektet är finansierat av Afa försäkring.

Projektansvarig

Susanne Tafvelin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 29

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2023-12-31

Finansiering

Afa Försäkring

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

Över hälften av unga chefer på svensk arbetsmarknad överväger att sluta på grund av bristande stöd och en ohållbar arbetsmiljö. Sverige är det land i Europa med lägst andel unga chefer och kunskapen om hur unga chefers hälsa och arbetsmiljö ser ut idag är bristfällig. Vilka förutsättningar har unga chefer i Sverige idag och vilka behov av stöd och resurser finns för att välja att stanna i chefsrollen? Omsättning av chefer kan leda till konsekvenser på flera nivåer. Det kan bland annat leda till minskad stabilitet och effektivitet i organisationer följt av ökade kostnader men också påverka enskilda medarbetares och arbetsgruppers arbetsmiljö. Det finns med andra ord flera skäl till att ta reda på mer om vilka förutsättningar unga chefer har och behöver.

Forskningsprojektet är uppdelat i flera delstudier som omfattar både kvantitativ och kvalitativ forskning. Delstudierna baseras på utskick av enkäter och intervjuer med chefer och Hr representanter i arbetslivet.

Enkätstudier

Enkäter skickas ut till medarbetare och chefer verksamma inom privat sektor i Sverige. Med unga chefer avses chefer mellan 19-29 år (unga vuxna). Frågorna i enkäten undersöker bland annat upplevelser av krav och resurser i rollen som chef hos både yngre och äldre chefer. Frågeformulären gör det också möjligt att jämföra svar från kvinnor och män för att se om de skiljer sig åt på något sätt. Om och i så fall hur omgivningen påverkar ledarskapet och hur ledarskapet i sin tur påverkar omgivningen undersöks också genom frågebatteriet. Enkäten skickas ut vid två tillfällen med ett halvårs mellanrum vilket gör det möjligt att undersöka vilka faktorer som över tid påverkar unga chefers förutsättningar att leda samt viljan att arbeta vidare som chef.

Intervjuer i arbetslivet

Genom att intervjua chefer i arbetslivet kan projektet fördjupa kunskapen kring hur unga chefer upplever sin arbetssituation, vilka förväntningar de känner från andra och vilka behov av stöd de har. Intervjuerna syftar också till att ta reda på hur organisationer kan stötta unga i sin chefsroll genom att skapa bättre förutsättningar. Samarbete med tre organisationer inom olika branscher (privat sektor) etableras där intervjuer genomförs med unga chefer, deras medarbetare, Hr- representanter och högre chefer. Genom intervjuerna kan även jämförelser göras i hur förutsättningar för unga chefer ser ut i olika branscher. Ett år efter intervjuförfarandet sker uppföljande dialog angående resultatet och utifrån det lyfts eventuella förbättringsområden.

Resultatet i praktiken

Utifrån kunskaper från ovan nämnda delstudier formuleras en handbok med konkreta strategier och goda exempel som kan tillföras organisationer och verksamheter på den svenska arbetsmarknaden i syfte att förbättra förutsättningarna för unga chefer, bibehålla unga chefer i sin roll, samt bidra till att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden. Förutom handboken kommer utbildningstillfällen att arrangeras och information att spridas genom Co.Lead.R hemsida.

Senast uppdaterad: 2023-05-04