"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Utveckling och behandling av Compassionfokuserad internetförmedlad TF-KBT för ungdomar med posttraumatisk stress

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Trots att många ungdomar som upplevt ett trauma också lider av posttraumatisk stress finns det idag ingen internetförmedlad behandling utformad. Målen i denna studie är att utveckla internetförmedlade traumafokuserade kognitiva beteendeterapier för barn och ungdomar från glesbygd som utsatts för trauma och har PTSD. Barn och ungdomar från glesbygd kan få evidensbaserad behandling till rimliga kostnader om transportvägar kortas och ledighet från skola och arbete minskar. Compassionfokuserad träning kan öka affektregleringsförmåga och välmående hos ungdomar.

Projektansvarig

Linda Wallin
Doktorand
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-10-24 2027-12-31

Finansiering

Region Västerbotten 25 %

Region Norrbotten 25 %

Företagsforskarskolan 50 %

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Klinisk medicin

Projektbeskrivning

WHO rapporterar att över en miljard barn blir utsatta för våld varje år. Brottsförebyggande rådet i Sverige uppger att misshandelsbrott mot barn har ökat med 6 % mellan 2018 och 2019. Under 2019 utsattes 27 % av flickorna och 2 % av pojkarna i åldrarna 16–19 år för sexualbrott. Epidemiologisk forskning visar på att mer än 80 % av alla ungdomar kommer att uppleva minst en typ av potentiellt traumatisk händelse (t.ex. fysisk misshandel eller sexuell misshandel) före 18 års ålder och minst 20 % av dem utvecklar PTSD.

Traumafokuserad beteende terapi (TF-KBT) är den behandlingsmetod som det finns mest forskningsstöd för och som rekommenderas både nationellt och internationellt. Compassionfokuserad behandling har nyligen börjat att användas vid posttraumatisk stress hos vuxna och det finns några få lovande studier på vuxna där affektregleringsförmågan och självmedkänslan ökat.

Trots den höga prevalensen av traumaexponering finns det betydande hinder för tillgången till evidensbaserad traumafokuserad behandling för ungdomar från glesbygdsområden. Det är ofta långt att resa och det finns bara ett fåtal utbildade terapeuter på klinikerna. God och jämlik vård är ett prioriterat och lagstadgat mål (SFS 2017:30). WHO, forskare och e-hälsoambassadörer efterfrågar mer kunskap om effekten av internetlevererad traumabehandling.

Det övergripande syftet med denna forskning är att utveckla två effektiva terapeutledda internetförmedlade traumafokuserade kognitiva beteendeterapier (TF-KBT), en standard TF-KBT och en ny terapi: Compassionfokuserad TF-KBT. Studierna som planeras är följande:

1. Att undersöka hur traumatiserade ungdomar i glesbygd vill att framtida traumaterapi ska se ut, vilka hinder och möjligheter det finns t.ex. när det gäller kön och kultur. (Studie 1)

2. Att validera ett frågeformulär för Compassion i ett kliniskt urval: The Compassionate Engagement and Action Scale for Adolescents - Swedish version (CEASY-SE). (Studie 2)

3. Att undersöka effekten av en internetgruppintervention med fokus på compassion på stress, ångest, depression och compassion hos ungdomar (15–20 år) med en pilot RCT-studie. (Studie 3)

4. Att utveckla två internetförmedlade behandlingsprogram av TF-KBT för traumatiserade barn och ungdomar i åldern 11-19 år och deras föräldrar. En klinisk pilot RCT-studie med barn- och ungdomspsykiatriska patienter kommer att genomföras (standard TF-KBT jämförs med internetförmedlad TF-KBT (två varianter [TF-KBT och Compassionfokuserad TF-KBT]). Ett protokoll för studien kommer att skrivas. (Studie 4)

Doktorandprojektet har en mixad design av både kvalitativa och kvantitativa studier.

Senast uppdaterad: 2023-02-14