"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vardagen i skuggan av pandemin? Om levnadsvillkor, delaktighet och begränsningsåtgärder/begränsande praktiker.

Forskningsprojekt Covid-19-pandemin har synliggjort hur skört samhällets stöd till utsatta grupper kan vara när en kris uppstår.Det här projektet ska undersöka hur inflytande och självbestämmande för personer med intellektuell funktionsnedsättning värnas i skuggan av pandemin.

Covid-19-pandemin har synliggjort hur skört samhällets stöd till utsatta grupper kan vara när en kris uppstår. Under pandemin rapporterades om att verksamheter som ska erbjuda stöd förutom att dra in stöd, införde olika former av begränsningsåtgärder, exempelvis förbjöds personer med intellektuell funktionsnedsättning att träffa anhöriga, handha egna pengar och/eller använda gemensamma utrymmen. Det här treåriga projektet ska undersöka hur inflytande och självbestämmande för personer med intellektuell funktionsnedsättning värnas i skuggan av pandemin.

Projektansvarig

Veronica Lövgren
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 52

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Projektbeskrivning

Det är sedan tidigare väl känt att personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) har sämre levnadsvillkor än befolkningen i övrigt. De har begränsande möjligheter att själva få bestämma i frågor som är centrala för ens livskvalitet, exempelvis var, hur och med vem de vill bo. Samhällskriser, som covid-19-pandemin, synliggör hur skört det samhälleliga stödet kan vara. Myndigheternas saktfärdighet med stöd och rekommendationer för hur LSS-verksamheter skulle hantera smittskyddsåtgärder lämnade chefer och personal åt att själva agera.

På många håll ledde det till tvingande och begränsande åtgärder, exempelvis besöksförbud, stängda gemensamhetsutrymmen, att personer nekades att gå ut utan medföljande personal eller ha tillgång till sina egna pengar. Förutom att vara fysiskt begränsande inskränktes också inflytande, delaktighet och självbestämmande – trots att personer med IF omfattas av samma grundläggande fri- och rättigheter som andra samhällsmedborgare.

Begränsande åtgärder har en genomgripande och allvarlig inverkan på individers vardag och innebär en påtaglig risk för negativa konsekvenser för individers livskvalitet. Det finns farhågor att sådana begräsningar kan dröja sig kvar i olika verksamheter, bli till en ny vardag. Därför är det angeläget att studera konsekvenserna av covid-19-pandemin och hur inflytande och självbestämmande värnas i dess efterdyningar.

Syftet med det här projektet är att undersöka erfarenheter och konsekvenser av pandemin när det gäller delaktighet, hälsa och socialt stöd för personer med IF. Ett särskilt fokus kommer att ligga på begränsningsåtgärder och begränsande praktiker.

Begränsningsåtgärder handlar om att vidta otillåtna åtgärder mot den enskildes vilja. Begränsande praktiker är ett bredare och mer övergripande begrepp som inkluderar åtgärder som används i syfte att skydda, begränsa eller tvinga en person. I begränsande praktiker ingår hur själva vardagen gestaltar sig – som utformningen av en verksamhet, bemötande, beslutsfattande och rutiner.

 

Senast uppdaterad: 2022-10-28