"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Handelshögskolans hållbarhetsarbete


Vi tar ansvar för framtiden

Handelshögskolan arbetar för en hållbar utveckling genom att i våra utbildningar, i vår forskning och genom samverkan med andra skapa och sprida kunskap som leder oss mot ett mer hållbart samhälle. Vi arbetar aktivt med att öka kunskapen om och för hållbar utveckling och utgår i vårt arbete från de 17 globala utvecklingsmålen för att utveckla ansvarfulla ledare för framtiden. Vårt hållbarhetsarbete koordineras av Rådet för hållbar utveckling men genomsyrar arbetet vid alla enheter.

Rådet för hållbar utveckling

Sofia Lundberg (sammankallande)
Johan Jansson
Anders Lundquist
Lars Persson
Karl Johan Bonnedahl
Therese Sarlin
Rickard Lindberg
HHUS

Hållbarhetspolicy

Handelshögskolan skapar kunskap i samverkan med intressenter för att utveckla ansvarsfulla ledare med en orientering mot hållbarhet, genom att:

  • erbjuda studenter och anställda en lärandemiljö av hög kvalitet som stimulerar till ett självständigt tänkande och proaktivt förhållningssätt till frågor rörande hållbar utveckling,
  • erbjuda en miljö som möjliggör konceptuell och empirisk forskning om hållbar utveckling och effekter av hållbara värden,
  • via samverkan med näringsliv och samhälle öka kunskapen om hållbar utveckling inklusive utmaningar om hållbart ansvar.


I vårt arbete för hållbar utveckling ingår också att följa lagar och regler och driva arbetet i en ständig förbättringsprocess för att förebygga föroreningar samt att sträva efter en hållbar nivå när det gäller användning av energi och naturresurser.

Hållbarhetsmålen

Övergripande mål
Handelshögskolans orientering mot hållbar utveckling ska utvecklas och stärkas inom utbildning, forskning och samverkan. Den direkta miljöpåverkan ska ligga på en för verksamheten hållbar nivå.

Detaljerade mål
Handelshögskolan ska:

  • bedriva utbildning som ger studenterna goda kunskaper om, och för, hållbar utveckling.
  • bedriva forskning och forskarutbildning som bidrar till ökade kunskaper om, och för, hållbar utveckling.
  • i samverkan med det omgivande samhället arbeta aktivt för en hållbar utveckling genom att delta i samhällsdebatten och sprida kunskaper och goda exempel om, och för, hållbar utveckling.
  • arbeta för att Handelshögskolans egen miljöpåverkan ska ligga på en hållbar nivå.

ISO

Som internationell handelshögskola med en tydlig hållbarhetsprofil har vi såväl större möjligheter som större ansvar än andra institutioner och vi har valt att kvalitetssäkra hela vårt miljöledningssystem för att få ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt. Sedan 2015 är därför Handelshögskolan certifierade enligt ISO 14001. Vårt miljöledningssystem är en väl integrerad del av vårt övergripande ledningssystem och anpassat till de krav som finns på oss från UKÄ, AACSB och andra intressenter. Att vara ISO 14001-certifierade innebär att vi årligen genomgår en extern såväl som en intern revision vilket skapar förutsättningar för ständiga förbättringar.

AACSB

Sedan 2018 är Handelshögskolan ackrediterad enligt AACSB. Att vara ackrediterad av en av de ledande organisationerna för handelshögskolor globalt är ett kvitto på att vår utbildning, forskning och samverkan håller hög internationell standard. Det kvalitetsledningssystem som ligger till grund för vår ackreditering garanterar att vi på ett systematiskt vis arbetar med vår egen utveckling inom samtliga områden inom vår mission och att vi behåller fokus på vår långsiktiga vision.

GBSN

Global Business School Network, GBSN, är ett internationellt nätverk av handelshögskolor som alla har gemensamt att vi arbetar för att stötta utvecklingen utvecklingsländer. Vi får genom GBSN en möjlighet att inspireras av, och arbeta tillsammans med, ledande Handelshögskolor runt om i världen i frågor som är kopplade till hållbar utveckling.

PRME

PRME, Principles for Responsible Management Education, är ett FN-initiativ för att få handelshögskolor runt om i värden att ta ett ökat ansvar för en ansvarsfull utbildning av framtidens ledare. Handelshögskolan skriver under på de sex principer som tagits fram av PRME och är sedan 2013 medlem. Hur vårt hållbarhetsarbete utvecklas rapporteras vartannat år till PRME i en rapport som publiceras på deras hemsida.

Handelshögskolans PRME-rapport 2022

SDSN

Handelshögskolan är sedan januari 2019 medlemmar i UN Sustainable Development Solutions Network som arbetar för att samla expertis från olika ämnesfält från hela världen för att finna förslag till lösningar på de globala utmaningar som finns kopplade till de 17 globala utvecklingsmålen och hållbar utveckling.

Kontaktperson

Senast uppdaterad: 2023-09-18