"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Riksidrottsuniversitet

Umeå universitet är sedan år 2015 ett Riksidrottsuniversitet. Riksidrottsuniversitet har som främsta syfte att möjliggöra kombinationen av elitidrott och högre utbildning.

För att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft och möjliggöra elitidrott i kombination med akademiska studier har Riksidrottsförbundets (RF) system med Riksidrottsgymnasier (RIG) och Nationella idrottsutbildningar (NIU) utökats med Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL).

På ett Riksidrottsuniversitet ska akademisk tränarexamen, anpassade studier för elitidrottare och praktiknära idrottsforskning bidra till bättre utbildade tränare, högre kvalitet på träningar, bättre stöd till aktiva och förhoppningsvis fler medaljer i internationella mästerskap.

Den nationella modellen för RIU

Den nationella modellen är resultatet av ett utvecklingsarbete mellan Riksidrottsförbundet (RF), aktuella lärosäten samt olika specialidrottsförbund. Modellen visualiserar de olika delar som ingår i idrottsrörelsens samarbete med svenska utvalda lärosäten.

Modellen innehåller fyra utvecklingsdelar:

  1. Av RF uttryckta behov av särskilda utbildningssatsningar.
  2. Möjligheten för elitidrottare att anpassa universitetsstudier till elitidrott.
  3. Främjande av en utvecklingsmiljö som möjliggör satsning på elitidrott.
  4. Samverkan mellan idrottsrörelsen och lärosätet avseende praktiknära elitidrottsforskning.

Av RF uttryckta behov av särskilda utbildningssatsningar

Utvalda lärosäten har olika definierade och formella avtal angående exempelvis en ny tränar och lärarutbildning i specialidrott, Elittränarutbildning (ETU), Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inriktning elitidrott, elitidrottsteknologi, parasport med flera.

Umeå universitets RIU-uppdrag är att under avtalsperioden 2022-2026 fortsätta utveckla Tränarprogrammet, som startade ht 2020. Det är en kompetensbaserad och vetenskapligt förankrad utbildning som ger kunskaper och färdigheter som krävs av tränare på elitnivå. Uppdraget innefattar även utveckling av Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), som kan ge en lärarexamen i specialidrott.

Möjligheten för elitidrottare att anpassa universitetsstudier till elitidrott

Lärosätet ska aktivt ge RIU-studenter med godkänt SF-intyg möjligheten till ett individuellt studieupplägg på ett utbildningsprogram. Det gäller både på programmets olika delkurser och på fristående kurser. Lärosätet ska så långt som möjligt försöka erbjuda studenterna anpassade studier vad det gäller föreläsningar, studietakt och tentor. Lärosätet ska ge stöd för karriärrådgivning, karriärövergångar och karriärutveckling.

Läs mer om hur Umeå universitet arbetar med anpassade studier för elitidrottare

Främjande av en utvecklingsmiljö som möjliggör satsning på elitidrott

Lärosätet ansvarar för att utsedda elitidrottare så långt som möjligt ges stöd för att kunna genomföra en elitsatsning i kombination med akademiska studier. Lärosätet verkar för att stärka elitidrottsmiljön och söker samverkan med lämpliga SF för att ytterligare utveckla denna. I de fall SF önskar en förstärkt elitidrottsmiljö finansieras denna del av SF via samarbetsavtal med lärosätet. Lärosätet kan söka samarbete med kommun och region. RF:s Elitidrottsstöd kan också besluta om kompetens- eller finansiellt stöd för genomförande av önskvärda behov uttryckt från respektive SF:s landslagsledning.

Inom Umeå universitet finns ett antal kompetenscentrum i nära samarbete med olika Specialidrottsförbund och Umeå kommun i syfte att stärka elitidrottsmiljön.

Läs mer om Kompetenscentrumen vid Idrottshögskolan.

Samverkan mellan idrottsrörelsen och lärosätet avseende praktiknära elitidrottsforskning

Lärosätet ska verka för att praktiknära elitidrottsforskning bedrivs i samarbete med SF och RF. RF ser gärna att lärosätet skriver avtal med SF om så kallade kompetenscentrum som ett förstärkt samarbete mellan SF och lärosätet kring idrottsforskning, idrottsutbildning och elitidrottsmiljöer.

Läs mer om den idrottsrelaterade forskningen som bedrivs på Umeå universitet.

Umeå universitet - ett av Sveriges första Riksidrottsuniversitet

Riksidrottsförbundets nominering av RIU ges till ett begränsat antal lärosäten. Ett RIU arbetar formellt med alla fyra delarna i den nationella modellen.

Umeå universitets arbete att bli ett Riksidrottsuniversitet har pågått sedan år 2011. År 2015 utsågs Umeå universitet som ett av landets tre första Riksidrottsuniversitet.

Följande lärosäten är Riksidrottsuniversitet för avtalsperioden 2022-2026:

  • Kombinationen Högskolan Halmstad/Malmö universitet
  • Kombinationen Gymnastik- och Idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan
  • Göteborgs universitet
  • Chalmers Tekniska högskola
  • Mittuniversitetet
  • Umeå Universitet

Sagt om Riksidrottsuniversitet

”Det är väldigt positivt för Umeå universitet att få förtroendet att fortsätta detta arbete. Ett Riksidrottsuniversitet drar till sig duktiga och motiverade studenter, samtidigt som vi skapar goda förutsättningar för landets elitidrottare att kombinera idrottssatsning med studier och senare en övergång till en civil karriär”. Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

”Att kunna ge fler möjlighet att kombinera elitidrott med akademiska studier ska ge svenska medaljer och elitidrottare som lyckas även efter sina idrottskarriärer. Att kunna kombinera elitidrottssatsning med studier skapar möjligheter för ett meningsfullt idrottande och en smidig övergång till en civil karriär samtidigt som idrottsprestationerna blir ännu bättre”. Peter Mattsson, idrottschef Riksidrottsförbundet.

”Det känns jättebra att Umeå universitet får möjlighet att fortsätta driva och vara ett av de ledande universiteten med att utveckla en nationell modell för samarbetet mellan idrotten och akademin”. Pernilla Eriksson, Projektledare för Riksidrottsuniversitetet Umeå universitet.

Läs mer om Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) 

Nationella riktlinjer för Dubbla karriärer (DK)

Riksidrottsförbundet har i samarbete med RIU och EVL tagit fram Vägledande rekommendationer för kombinationen elitidrott och högskolestudier vid RIU och EVL. Sverige är första landet i Europa att utveckla egna nationella riktlinjer.

Svenska Spels och RF:s Elitidrottsstipendium

Riksidrottsförbundets och Svenska Spels Elitidrottsstipendium ska möjliggöra för aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till 75 aktiva. Stipendiet delas ut på Idrottsgalan och stipendiaterna får också möjlighet att komma på läger på Bosön.

Läs mer om Elitidrottsstipendium.

Senast uppdaterad: 2023-03-30