"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vad innebär det att vara doktorand?

Bild: Unsplash

I praktiken innebär forskarstudier att du under fyra års tid, i nära samarbete med dina handledare, fördjupar dig inom ämnet informatik. Detta gör du genom att genomföra studier, skriva artiklar, åka på internationella konferenser och slutligen skriva en avhandling som försvaras vid en disputation.

Som doktorand är du en viktig del av institutionens verksamhet på flera olika sätt:

  • Du spelar - om du vill - en viktig roll i vår undervisning
  • Du deltar i samtal om vårt ämne och den forskning som bedrivs
  • Du bygger nationella och internationella nätverk både inom och utanför akademin
  • Du bedriver forskning och genererar kunskap inom ditt ämnesområde
  • Du blir inte sällan anställd på institutionen efter dina studier

Utbildningen

Upplägg och innehåll

Doktorsexamen motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningens innehåll och upplägg framgår i den allmänna studieplanen för ämnet som du finner här.

För alla doktorander ska det finnas en individuell studieplan som visar genomförandet av studierna. Planen följs årligen upp och revideras i enlighet med vad som uppnåtts och med fortsatta planer.

Forskarstudier kan ha två olika examen som mål, licentiatexamen eller doktorsexamen, men vid informatik är det i princip uteslutande doktorsexamen som gäller.

En doktorsexamen motsvarar 240 högskolepoäng eller fyra års heltidsstudier, men förlängs ofta p g a olika omständigheter, som t ex undervisning eller föräldraledighet.

Av dessa 240 högskolepoäng ska 90 poäng utgöras av kurspoäng och 150 poäng av avhandlingspoäng. Kurspoäng tar en doktorand genom att delta vid kurser som arrangeras av institutionen, fakulteten, en forskarskola eller av ett annat universitet, utanför eller inom Sverige.

Man kan även få kurspoäng för andra aktiviteter som att gå pedagogiska kurser, delta på konferenser, delta i forskningsprojekt eller granska forskningsartiklar.

Av de 90 högskolepoäng som doktoranden läser utgörs 34,5 poäng av obligatoriska kurser som är:

• Informatikämnets grunder (15 hp)
• Vetenskaplig metod (15 hp)
• Forskningsetik (4,5 hp)

De valfria kurserna är beroende av den inriktning som doktorandstudierna har och bestäms i samråd med handledaren. Några kurser som våra nuvarande doktorander läst är t ex:

- Ny som lärare (en universitetspedagogisk kurs)
- Soma design
- Management, organisation och ICT
- Perspektiv på vetenskap och forskning
- AI och etik
- Forskning inom informationssystem och informatik

Avhandlingspoäng ges för arbete med avhandlingen och det finns två typer av avhandlingar: monografi och sammanläggningsavhandling.

I dagsläget är det vanligast att en doktorand skriver en sammanläggningsavhandling som består av 3-5 vetenskapliga artiklar och en text som kallas kappa. Kappan innehåller bland annat det syfte som ska uppnås och de frågeställningar som ska besvaras med avhandlingen. Den innehåller även en beskrivning av forskningsfältet, metod- och teorianvändning, slutsatser och diskussion. Doktoranden får även avhandlingspoäng för att presentera/försvara sin avhandling vid ett antal seminarier och vid disputationen.

Viktiga aktiviteter i arbetet med att skriva avhandlingen är bland annat att:
• planera det övergripande doktorandprojektet och dess ingående delar, t.ex. artikelprojekt
• kartlägga relaterad forskning
• identifiera viktiga frågeställningar
• arrangera och genomföra studier med datainsamling som mål
• analysera och bearbeta data
• sammanställa resultat och slutsatser
• kommunicera dessa resultat och slutsatser inom och utanför akademin.

Handledning

För varje doktorand ska det utses minst två handledare som ska ge stöd åt doktoranden under forskarutbildningen. En av dem utses till huvudhandledare och vid institutionen för informatik utses ofta även två bihandledare som ska stödja doktoranden och handledaren under doktorandprojektet.

Under hela forskarstudierna får doktoranden stöd från sina handledare, men även från lärare på kurser som tas och från andra forskare som är verksamma inom forskningsfältet, både på och utanför institutionen.

Handledarens främsta uppgift är att hjälpa doktoranden att utvecklas till en självständig forskare och det sker bland annat genom att stödja, uppmuntra och diskutera doktorandens arbete.

Handledaren är, tillsammans med doktoranden, även ansvarig för att se till att studierna går framåt i en rimlig takt så att arbetet slutförs inom utsatt tid.

Handledarna ska också underlätta för doktoranden att få möjlighet att delta i relevanta forskarutbildningskurser, få internationell erfarenhet, meritera sig för ett framtida arbetsliv och att utveckla sitt professionella nätverk.

Handledarna spelar även en viktig roll när det gäller att skapa den individuella studieplanen samt vid dess uppföljning och revidering.

Möjligheter att undervisa

Vid institutionen för informatik har doktoranderna goda möjligheter att utveckla sin pedagogiska kompetens och på så sätt meritera sig för ett framtida arbetsliv.

Vanligtvis deltar doktorander i utbildning på kandidat- eller masternivå inom våra utbildningsprogram genom att undervisa och/eller handleda. Vilka kurser man har möjlighet att undervisa på beslutas i samråd med studierektor för grundutbildningen.

Forskarskolor och konferensdeltagande

Många av våra doktorander är anknutna till en forskarskola. Forskarskolor beskrivs bäst som ett nätverk av forskare med ett specifikt fokus och som vanligtvis erbjuder konferenser, kurser och andra former av aktiviteter. Vi har ett nära samarbete med Mit-forskarskolan i Uppsala, UCGS Genusforskarskola, Företagsforskarskolan samt WASP-HS forskarskola (länkar till alla dessa nedan).

Via dessa forskarskolor får våra doktorander möjlighet att knyta viktiga kontakter, diskutera sin forskning och delta i intressanta kurser.

Många av våra doktorander åker även på nationella eller internationella konferenser. Vanligtvis åker man för att presentera en artikel men kan även åka för att delta på en relevant workshop eller för att delta vid ett doktorandkonsortium. Ett sådant konsortium samlar doktorander och ett antal mer erfarna forskare för att diskutera doktorandernas avhandlingsprojekt.

De vanligaste konferenserna som våra doktorander deltar vid är:

HICSS – Hawaii international Conference on system science 

CHI - Conference on Human Factors in Computing Systems 

ICIS – The International Conference on Information Systems 

ECIS – The European Conference on Information Systems 

NordiCHI – Nordic Conference on Human-Computer Interaction 

Ansökan och antagning

Lediga utbildningsplatser annonseras på universitetets webbplats www.umu.se/ledigajobb och institutionen försöker att anta minst en doktorand per termin.

Därutöver kan sökande antas utan föregående annonsering om han eller hon har egen studiefinansiering ordnad via sin egen arbetsgivare, har påbörjat utbildningen vid ett annat lärosäte eller om det finns andra liknande särskilda skäl.

Allmän studieplan

Allmän studieplan - svenska
Allmän studieplan - english

Kontakt

Om du har frågor om ämnet eller utbildningens upplägg är du välkommen att kontakta vår forskarutbildningsansvarig Rikard Harr (kontaktuppgifter längst ner på sidan).

För frågor om ansökningsprocessen eller anställningsvillkor, vänligen kontakta HR-samordnare Tina Lundmark (kontaktuppgifter längst ner på sidan).

Linnea berättar om livet som doktorand

Linnea Öhlund är en av våra doktorander. Här berättar hon lite om hur livet som doktorand är på Institutionen för informatik. 

Anställningsvillkor för doktorander

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå som garanterar lägst 80 procent studietakt och därmed högst 20 procent institutionsarbete (såsom undervisning).

Din anställning kan bli förlängd av särskilda skäl som föräldraledighet eller institutionstjänstgöring. Detta regleras enligt Regler för utbildning på forskarnivå (FS 1.1-1212-22).

Som doktorand är du anställd och har samma förmåner som övriga anställda vid Umeå Universitet.

Det betyder att du omfattas av centrala kollektivavtal som reglerar generella anställningsvillkor för alla statligt anställda såsom lön och olika typer av ersättningar, bisysslor, arbetstid, semester och annan ledighet.

Det betyder också att du får tillgång till en rad personalförmåner som främjar en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt goda utvecklingsmöjligheter.

Några av de förmåner som erbjuds är:

• Betalad semester på mellan 28-35 dagar per år, där antalet dagar ökar i takt med din ålder.
• Friskvårdsbidrag
• Ersättning för läkemedel samt vissa läkarbesök
• Läkarbesök under betald arbetstid
• Företagshälsovård
• Föräldrapenningtillägg
• Tjänstepension, möjlighet att växla lön och semester till tjänstepension
• Försäkringar

Kontakter

Rikard Harr
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 82
Tina Lundmark
Hr-samordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 38
Senast uppdaterad: 2023-05-16