"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Barn- och ungdomspsykiatri

Fokuserar på att utreda och behandla barn och ungdomar med psykiatriska tillstånd och ibland också deras familjer.

Forskning i barn- och ungdomspsykiatri

Forskningen inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är primärt inriktad på området emotionell dysreglering och depression hos ungdomar och inkluderar behandlingsforskning och forskning inom psykometri och biomarkörer. Det pågår också behandlingsforskning inom ätstörningsområdet och projekt för utvärdering av universell prevention av mental ohälsa inom grundskolan.

Vi har även ett nära samarbete med forskargrupper inom epidemiologi, exempelvis med en longitudinell studie av psykisk ohälsa hos unga i Norra Sverige, studier av mönster och samband mellan uppväxtfaktorer och psykisk hälsa hos förskole- och skolbarn samt validering av instrument som syftar till att kartlägga psykisk hälsa och utveckling hos förskolebarn i Västerbotten. Ytterligare ett projekt syftar till att studera förutsättningar att arbeta evidensbaserat inom BUP. Forskning bedrivs också inom området ADHD samt i samarbete med pediatriken vad gäller psykiatriska symptom vid somatisk sjukdom.

Eva Henjes forskargrupp


Depression hos tonåringar ökar och WHO förutspår att depression kommer vara den största orsaken till sjukdom och funktionsnedsättning globalt 2030. Hittills har preventiva och behandlande insatser inte varit tillräckligt effektiva för att stävja denna utveckling. Depression ökar risken för självskadebeteende och självmord och har också negativa effekter på somatisk hälsa och psykosocial utveckling.

Inriktningen på vår forskning är emotionell dysreglering och depression hos tonåringar utifrån olika infallsvinklar. Vi är för närvarande i uppstartningsfas med att etablera en forskningsinfrastruktur på BUP i Umeå för att kunna genomföra framtida kliniska studier.

Vi har regelbundna forskargruppsmöten med en transparent och kreativ beslutsprocess. Inom gruppen prioriterar vi samarbete, en rättvis fördelning mellan insatser och förmåner, inbördes monitorering av överenskommelser och ansvar samt att säkerställa var och ens integritet, autonomi och välbefinnande. Vi har ett nära samarbete med andra forskargrupper både nationellt och internationellt.

Projekt 1.
TARA-projektet, post doc Inga Dennhag
En ny integrativ och neurovetenskapligt baserad behandlingsmodell av tonårsdepression Training for Awareness Resilience & Action (TARA) har gett preliminärt goda behandlingsresultat i USA och också visat effekter på strukturell konnektivitet i områden i hjärnan som är involverade i emotionell reglering. Tanken är att effekten av denna metod ska studeras i här i Sverige med fokus på fMRI, autonom reglering och biologiskt åldrande. Projektet bedrivs i samarbete med University of San Francisco California https://radiology.ucsf.edu/research/labs/BrainChange

Projekt 2.
Skattning av tonårsdepression, post doc Inga Dennhag
Syftar till att översätta, normera och validera internationellt gångbara, multidimensionella mått och frågebanker för skattning av depression hos barn och ungdomar.

Projekt 3.
Luleåkohorten, doktorand Ida Blomqvist
En studie, baserad på enkätdata från Luleåkohorten, initierad av professor Anne Hammarström vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Uppsala universitet. I den aktuella studien jämförs alla elever som gick i årskurs nio i Luleå kommun år 1981 respektive 2014 avseende självskattad psykisk hälsa. http://www.pubcare.uu.se/forskning/folkhalsovetenskap/luleakoho

Gruppmedlemmar:
Eva Henje Docent, specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri
Inga Dennhag Post doc, psykolog, psykoterapeut
Ida Blomkvist ST- läkare i barn- och ungdomspsykiatri, doktorand, anknuten
Jeanette Sigurdh Socionom, dietist, forskarstuderande, anknuten
Birgitta Kimber Gästforskare, pedagog, anknuten

Senast uppdaterad: 2020-10-15