Hoppa direkt till innehållet
printicon

ÖNH

Omfattar kunskapen om vård av patienter med sjukdomar i öron, näsa och hals, hörsel- samt tal- och röstrubbningar.

Inom ämnet öron-, näs- och halssjukdomar bedrivs undervisning, forskning och klinisk utveckling. Undervisning i ämnet ges inom Läkarprogrammet på Termin 9 och utöver detta inom tandläkar- och logopedprogrammen.

Ämnets kliniska korrelat utgörs av öron-, näs- och halssjukdomar med subspecialiteterna huvud- och halskirurgi, samt foniatri och audiologi (röst- samt hörsel- och balansrubbningar).

Den forskning som bedrivs är koncentrerad på kliniska sjukdomar såsom ÖNH-tumörer och infektioner såsom Rhinovirus, Fusobakterier och Humant Papillomvirus. Vi bedriver även forskning inom hörsel/inneröra, Obstruktivt Sömnapnésyndrom, hammarskaftfrakturer, användningen av Datortomografi (CBCT) inom vissa ÖNH sjukdomar, behandling av problem med örontrumpeten samt om sväljningsbesvär hos patienter som behandlats för Parkinsons Sjukdom.

När det gäller forskning och undervisning så strävar vi efter att samverka både inom regionen, inom olika enheter inom Umeå Universitet, men även med internationella forskargrupper.

Våra forskningsprogram omfattar allt från klinisk patientnära forskning och omvårdnad, med translationsforskning till cellnivå och molekylärmedicin. Forskningen sker i nära samverkan med ÖNH-klinikens anställda i samarbete med medarbetare från andra kliniker som är delaktiga i behandlingen av öron-, näs- och halssjukdomar och forskare på Umeå universitet. Enheten bedriver även forskningssamarbete med ÖNH-klinikerna inom Norra Regionen.

Inom ÖNH bedrivs forskning inom följande områden:

Studier i effekt på sväljfunktion vid "djup hjärnstamstimulering" i specifika och väldefinierade kärnstationer hos Parkinson sjuka patienter. Humant Papillomvirus hos patienter med larynxpapillom samt immunologiska och molekylärbiologiska skillnader mellan tonsillcancer och godartad tonsillsjukdom, samt kartläggning av HPV förekomst i frisk tonsillvävnad hos barn och vuxna – handledare doc Katarina Olofsson.

Ett projekt arbetar med olika aspekter av sömnapnésyndromet där bland annat effekten av tonsillektomi som behandlingsmetod hos vuxna med obstruktivt sömnapnésyndrom studeras och ett annat projekt studerar innerörats regenerativa förmåga i en djurmodell – handledare prof Diana Berggren.

Studier kring fusobakteriernas roll vid halsinfektioner, behandling av Rhinovirusinfektioner med enzymet glukosoxidas, samt behandling av isolerade hammarskaftfrakturer – handledare prof Diana berggren och Med Dr Krister Tano.

Studier kring CBCT´s (Cone Beam Computered Tomography) användning när det gäller att upptäcka odontogena sinuiter och viss typ av patologi i mellanörat – handledare Med Dr krister Tano.

Studier kring livskvalitet vid behandling av tumörer inom ÖNH – Handledare prof Göran Laurell, prof Karin Nylander och doc Lena Norberg Spaak.

Studier kring patienter med Acusticusneurinom och kring patienter med hörselskador – handledare doc Marie-Louise Barrenäs Andersson.