Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Professionell utveckling

Professionell utveckling handlar om konsultation, bemötande, ledarskap och reflektion i det kliniska arbetet.

Nyheter

Lehti prisas för lika villkor

Arja Lehti, Institutionen för klinisk vetenskap, får Medicinska fakultetens Lika villkors-pris 2020.

Konsten att känna med sin patient

Vetandets värld intervjuar Magnus Hultin om arbetet med att bygga den nya 6-åriga läkarutbildningen.

Ämnet Professionell utveckling (PU) har funnits länge och är en integrerad del i såväl nationella som lokala utbildningsmål i flertalet vårdutbildningar. Området griper över flera olika teoretiska ämnen och forskningsämnen, som dessutom har en stark förankring i utövandet av den kliniska praktiken, oavsett yrkesinriktning eller specialitet. Dock har det saknats sammanhållen forskning inom området. Genom att också bedriva forskning inom PU erhålls nya kunskaper, som kan bidra till att göra bemötandet i vården mer patientcentrerad och öka den upplevda nyttan av vården ur ett patientperspektiv.


PU är sedan juni 2015 en ämnesinriktning inom forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap vid Umeå universitet. PU-forskning kan beskrivas ha en ämnesövergripande ansats som tangerar andra forskningsämnen och som är integrerad och tvärprofessionell. Motivet med att utveckla PU som forskningsämne är främst att säkerställa att forskning rörande professionalitet och professionell utveckling sker.

Forskargruppen bedriver forskning om teamarbete i kliniken, bemötande inom hälso- och sjukvården, hur empati och empatiskt förhållningssätt utvecklas under läkares yrkesutveckling, samt studier kring faktorer som påverkar beslutsfattande. För närvarande pågår tre doktorandprojekt; "Empathy – changes and strategies for maintaining empathy in the medical profession", där Johanna von Knorring är doktorand (antagen 2016), "Former cult members´ experiences and symptoms, with focus on mental health and the healthcare meeting", där Cecilia Hadding är doktorand (antagen 2018) och ”Reflection and reflective ability in emergency and prehospital care”, där Sara Sharp är doktorand (antagen 2019).

Målet med forskarutbildning inom ämnesinriktningen PU är att den studerande skall ha färdigheter i forskningsmetodik och erfarenheter av forskning, samt ha breddade och fördjupade kunskaper inom ämnesinriktningen. Den studerande skall utvecklas till en kritisk och självständig forskare med förmåga att planera, genomföra, slutföra, publicera och presentera forskning.

Undervisning på Läkarprogrammet

Ämnet Professionell utveckling (PU) berör många olika områden såsom värdegrund och mänskliga rättigheter, konsultationsteknik och kommunikation, empati och bemötande, etik och etiskt förhållningssätt, intersektionalitet, interkulturella- och normkritiska aspekter, självkännedom och självreflektion, grupp och ledarskap, konflikthantering och interprofessionellt arbete (IPL) samt kliniskt beslutsfattande.

Undervisningen bygger på en solid grund av erfarenhetsbaserat lärande och studerandeaktiva undervisningsformer, som innehåller stora mått av
självreflektion.

Syftet med ämnet PU som en del i läkarutbildningen, är att utveckla läkarrollen i olika kliniska situationer. Den övergripande målsättningen för ämnet är att studenten ska utveckla sin förmåga att kommunicera med patienter, närstående, medarbetare och andra yrkesgrupper samt utveckla ett empatiskt och professionellt förhållningssätt i konsultationen.

Undervisningen i PU bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och praktiska uppgifter/övningar i grupper, där studenten ges möjlighet att förbereda sig för olika kliniska situationer, ta upp frågeställningar, farhågor, problem och inte minst få reflektera över erfarenheter, upplevelser och nyvunna kunskaper.

Under termin 6 deltar studenterna i en UGL-kurs (Utveckling för grupp och ledare), vilket sker under fem dagar internat.