"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Professionell utveckling

Inom ämnet professionell utveckling (PU) bedrivs forskning och utbildning inom fyra huvudområden: konsultation, bemötande, ledarskap och reflektion hos hälso- och sjukvårdspersonal.

PU är ett tvärprofessionellt ämne som bland annat handlar om:

  • kommunikation och bemötande i relationen mellan personal och patient, närstående och andra professioner
  • etik och empatiskt förhållningssätt
  • självkännedom och självreflektion
  • ledarskap och medarbetarskap
  • kliniskt beslutsfattande 

I Umeå bedrivs undervisningen i professionell utveckling som en integrerad del av läkarprogrammet och vi bedriver forskning inom samtliga fyra huvudområden inom PU.

Vår undervisning

Under läkarutbildningen arbetar vi bland annat med praktiska gruppövningar i form av kliniska situationer och reflektioner kring dessa. Lärmomenten bygger på varandra i en kontinuerlig progression. Forskning och undervisning inom PU integreras också med andra ämnen på läkarprogrammet. Under termin 6 går studenterna igenom kursen Utveckling av Grupp och Ledare, som är ett fem dagar långt internat om grupprocesser och individens roll i en grupp.

Vår forskning

Forskning inom professionell utveckling handlar om att öka nyttan av vården för patienterna, genom att bemötandet blir säkrare och mer patientcentrerat och att arbetslivet för anställda i hälso- och sjukvården blir mer hållbart.

På Umeå universitet finns Sveriges första doktorander och första professur i professionell utveckling. För närvarande pågår doktorandprojekt inom följande områden:

  • Empati i mötet mellan läkare och patient
  • Bemötande av före detta sektmedlemmar
  • Reflektion inom akut- och ambulanssjukvård
  • Att skapa en förståelse mellan patienter och personal när det gäller begränsningar i behandling
  • Upplevelser av "impostor phenomenon" hos studenter och personal inom hälso- och sjukvården

Ämnesföreträdare

David Lindquist
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 35 42
Senast uppdaterad: 2023-03-20