Hoppa direkt till innehållet
printicon

Professionell utveckling

Professionell utveckling handlar om konsultation, bemötande, ledarskap och reflektion i det kliniska arbetet.

Ämnet Professionell utveckling (PU) har funnits länge och är en integrerad del i såväl nationella som lokala utbildningsmål i flertalet vårdutbildningar. Området griper över flera olika teoretiska ämnen och forskningsämnen, som dessutom har en stark förankring i utövandet av den kliniska praktiken, oavsett yrkesinriktning eller specialitet. Dock har det saknats sammanhållen forskning inom området. Genom att också bedriva forskning inom PU erhålls nya kunskaper, som kan bidra till att göra bemötandet i vården mer patientcentrerad och öka den upplevda nyttan av vården ur ett patientperspektiv.


PU är sedan juni 2015 en ämnesinriktning inom forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap vid Umeå universitet. PU-forskning kan beskrivas ha en ämnesövergripande ansats som tangerar andra forskningsämnen och som är integrerad och tvärprofessionell. Motivet med att utveckla PU som forskningsämne är främst att säkerställa att forskning rörande professionalitet och professionell utveckling sker.

Forskargruppen bedriver forskning om teamarbete i kliniken, bemötande inom hälso- och sjukvården, hur empati och empatiskt förhållningssätt utvecklas under läkares yrkesutveckling, samt studier kring faktorer som påverkar beslutsfattande. För närvarande pågår två doktorandprojekt; "Empathy – changes and strategies for maintaining empathy in the medical profession", där Johanna von Knorring är doktorand (antagen 2016) och "Former cult members´ experiences and symptoms, with focus on mental health and the healthcare meeting", där Cecilia Wemmert är doktorand (antagen 2018).

Målet med forskarutbildning inom ämnesinriktningen PU är att den studerande skall ha färdigheter i forskningsmetodik och erfarenheter av forskning, samt ha breddade och fördjupade kunskaper inom ämnesinriktningen. Den studerande skall utvecklas till en kritisk och självständig forskare med förmåga att planera, genomföra, slutföra, publicera och presentera forskning.