Hoppa direkt till innehållet
printicon

Vad är UGL?

UGL är en förkortning av Utveckling av Grupp och Ledare

UGL är en fem dagar lång internatkurs, som ges i ämnet Professionell utveckling under termin 6 på läkarprogrammet. Den handlar om hur en grupp utvecklas och mognar under veckan, vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar respektive hämmar gruppens utveckling. Kursen handlar även om ledarskapets möjligheter, relaterat till gruppens mognadsutveckling. Det vill säga, hur ledarskapet skall utformas, så att det främjar uppgiftens lösande, likväl som gruppens utveckling.

Kvalitetssäkring
UGL baseras på material och övningar från moderna psykologiska teorier. Kursen är välkänd och validerad och sedan många år Sveriges mest populära ledarskapsutbildning inom näringsliv och offentlig förvaltning. Konceptet ägs av Försvarshögskolan. 2008 utkom Försvarshögskolan med en kraftigt genomreviderad upplaga av utbildningen och utbildningsmaterialet. Läkarprogrammets UGL-handledare i Umeå var aktivt deltagande i den processen. UGL är kvalitetssäkrat och uppfyller alla vetenskapliga och etiska krav, som kan ställas på en utbildning av detta slag.

Kursen syftar till att deltagarna skall få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelsen för sin roll i dessa, liksom ansvaret i att påverka och bli påverkad. Självkännedom relaterat till att vara medlem i en grupp eller att ingå i relationer.

Det övergripande målet är att deltagarna upplever personlig utveckling med ökad självkännedom samt blir effektivare som ledare, gruppmedlemmar och medarbetare genom att utveckla förmågan att:

arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp
kunna kommunicera direkt och klart
få förståelse för hur känslor och värderingar påverkar relationer och ledarskap
kunna ta och ge utvecklande feedback
kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling och få erfarenhet av gruppdynamiska situationer samt förståelse för sin roll i dessa
förstå behovet av ledarskap och olika ledarstilar
få erfarenhet av konflikters betydelse och bearbetning av dessa

Upplevelsebaserat lärande
Utbildningsmetoden under UGL kallas "upplevelsebaserat lärande. Gruppen ställs inför olika uppgifter som den skall hantera eller lösa. Detta skapar gemensamma upplevelser som genererar grupprocesser vilka gemensamt undersöks. Utifrån detta utforskande byggs allmängiltiga teorier upp, om upplevelsernas innehåll och verkan. Vedertagna teoribildningar med vetenskaplig grund, belyser som jämförelse de gjorda upplevelserna. Reflektion och reflektiva samtal bygger på lärandeeffekten och utvecklingen, såväl hos deltagaren som hos gruppen. Man lever i sin egen lärandesituation och genom handling och reflektion skapar man nya sätt att tänka och förhålla sig i relation till andra.