"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tidigare projekt i kursen Ingenjörens roll i arbetslivet

Nedan kan du läsa om projekt från tidigare år som företag bidragit med till den projektkurs som studenterna läser i slutet av sitt andra år på programmet.

Framtagande av jämförelseverktyg

Örnsköldsviks kommun var intresserade av att jämföra hur BRP (bruttoregionalprodukt) kan skilja när det beräknas på olika sätt. Projektet innebar att ta fram ett verktyg i syfte att kunna beräkna BRP enligt olika redovisningsmodeller och jämföra skillnaden.

Klassificering av aktivitetsmönster

Norrlands universitetssjukhus (NUS) önskade att kunna klassificera aktivitetsmönster och gav som uppgift i projektet att med hjälp av artificiell intelligens utveckla en automatisk algoritm för att känna igen olika typer av rörelseaktivitet.

Flödessimulering

Olofsfors önskade utreda bemanning, behov och kapacitet på maskiner som inte var fullbelagda. Projektet innefattade att utföra en flödessimulering för att utreda dessa faktorer.

Dataanalys

Företaget Komatsu Forest önskade genomföra en dataanalys för ökad insikt i verksamheten. Därav gavs i uppgift att genomföra en sådan analys och presentera slutsatser baserade på driftdata från deras skogsmaskiner.

Framtagande av modell för kostnadsbesparingar

Efter utvecklandet av en ny flishugg var Multichannel Sweden intresserade av att beräkna vilka kostnadsbesparingar den nya maskinen skulle medföra. Projektet innefattade framtagandet av en modell för att beräkna dessa kostnadsbesparingar i deras materialflöden.

Optimering av råmaterial

Olofsfors önskade att minska sitt spill vid tillverkning av produkter genom att optimera råmateriallängder av tvärjärn. Projektet innefattade att ta fram en modell för att beräkna den optimala längden av råmaterial per produkt. Olofsfors gav även i uppgift att utreda samkapsfördelar utifrån lagerartiklar.

Effektivisering av lagerytor

Norra Skogsägarna/Kåge såg önskade att i samband med ombyggnation effektivisera sitt lagerutnyttjande vid Norra Timber Kåge såg. Projektet innefattade att presentera möjliga förslag på omstrukturering av området vars lösning innebar resursbesparingar.

Utvärdering av potentiellt distributionsnät

PostNord hade vid den aktuella tidpunkten två olika nät för distribution; ett för paket och ett för brev. De önskade föra ihop dessa så att de olika produkterna i större utsträckning kan köras i samma distributionsbil. Projektet innefattade att testa ett upplägg som innebar att
paket kunde fyllas på i befintlig brevdistribution under dagen. För detta krävdes en bedömning samt beräkning av möjliga förslag.

Studie av mönster hos konsulters beläggningsgrad

Sigma önskade en ökad förståelse över vilka faktorer som påverkar konsulters beläggningsgrad. Projektet syftade till att utveckla en modell för att jämföra deras beläggning mot det uppfattade kundbehovet kopplat till ett eller flera ekonomiska index.

Senast uppdaterad: 2022-01-19