"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tidigare projekt i studenternas projektkurs

Nedan kan du läsa om projekt från tidigare år som företag bidragit med till den projektkurs som studenterna läser under sitt sista år på programmet.

Utvärdering av materialflöde och -försörjning

För att möta tillväxten och marknadens krav expanderade Rototilt år 2019 med en utbyggnad om 3,300 m2 av deras fabrik i Vindeln. En helt ny process för enstyckstillverkning etablerades som innefattade bland annat investeringar i bearbetningsmaskiner, komponenttvätt, måleri, monteringslina och en slutprovningsanläggning. Som en del i expanderingen behövde företaget hjälp med att utvärdera materialflödet och -försörjningen till de olika förbrukningspunkterna i monteringslinorna.

Utvärdering av förnyat linjenät

I samband med skiftet av turtabeller 10 december 2016 infördes ett nytt linjenät och nya turtabeller i Örnsköldsviks tätort. Då ingen granskning genomförts sedan 1999 fanns ett stort behov av en översyn av kollektivtrafiken, framförallt eftersom staden utvecklats och förändrats. Detta resulterade i ett nytt linjenät i syfte att korta ned restider, öka turtäthet och bli mer kostnadseffektivt. Studenternas projekt innefattade att följa upp förändringarna kring restider, täckningsgraden och övriga reseförändringar till följd av det nya linjenätet.

Konstruktion av modell för lagernivå

Olofsfors önskade att effektivisera verksamheten genom att hitta en balans mellan ledtid och kapitalbindning i lager. Studenternas projekt innefattade att konstruera en modell som går att automatisera för att besluta vilka artiklar Olofsfors bör ha på lager och lagernivån, genom
att jämföra olika metoder och den dåvarande modellen. Utöver detta innefattade projektet även en utvärdering av och bedömning om AI/Machine Learning skulle kunna vara ett möjligt framtida verktyg.

Kostnadseffektivisering av lager

Volvo lastvagnar saknade tillräcklig information om KSM-lagret för att kunna utnyttja det på bästa sätt, vilket ledde till osäkerhet gällande exempelvis ytbehov för respektive artikel. Genom att bland annat beräkna behov av yta per artikel vid respektive påfyllnadsnivå skapas
förutsättningar för att hantera lagret på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt. Studenternas projekt innebar att beräkna optimal lagernivå, påfyllnadsnivå, ytbehov och lagerkostnad för varje enskild artikel i KSM samt att skapa en visualisering av lagernivån.

Granskning av användardata för förbättrad kundupplevelse

VK Media önskade leverera en bättre produkt/upplevelse och optimera annonsaffären. Studenternas projekt innefattade att öka insikten i hur och när VKs läsare använder sajten. Till arbetet användes anonymiserad användardata från vk.se som sedan kopplades till demografisk data, kunddata och innehållsdata för att göra grupperingar av användare i syfte att förbättra kundupplevelsen.

Kartläggning av flaskhalsar i produktionslinjer

Norrmejerier planerade att bygga om och anpassa sina lokaler för framtida produktion med målsättningen att skapa en effektiv förpackningshall. För att göra detta behövde behoven av olika utrustningar utredas. Vid den aktuella tidpukten fanns ett Excel-verktyg till hands där de dagliga belastningarna över produktionslinjerna registrerades. Då produktionen inte hade brutits ner djupare än ett dygn önskades simuleringar över vardera produktionsdygn utifrån givna produktionsscenarion, i syfte att uttyda flaskhalsar eller slack i linjerna.

Klassificering av komponenter

Ålö önskade att förbättra deras servicegrad och utlova säkrare kundleveranslöften men samtidigt optimera lagernivån. Projektet innefattade att konstruera en modell för att klassificera färdiga kit och sedan bryta ner klassificeringen på komponentnivå.

Senast uppdaterad: 2022-01-19