"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-06-26

Att åldras med självständighet och välbefinnande i eget hem

NYHET En ny UCER-rapport är publicerad. Den har titeln "Tillsammans för ett bättre liv – livet ut: Forskningsöversikt om äldres självständighet och aktiva deltagande i samhällslivet samt hur kommuner kan förbättra sin samhällsplanering". I forskningsöversikten presenteras samlad kunskap om vad som behövs för att äldre personer ska kunna bo kvar i sina hem och leva självständigt, tryggt och med högt välbefinnande.

Umeå universitet och Umeå kommun har drivit ett samfinansierat samverkansprojekt och där skrivit en rapport som kan användas som kunskapskälla för kommuners utvecklingsarbete och som grund för fortsatt forskning och utvärdering. Projektmedlemmar har varit Linda Burén och Camilla Jägerving Isaksson (Umeå kommun) samt Marie-Louise Snellman, Anu-Riina Svenlin, Magnus Bergmark, Björn Blom och Fredrik Snellman (Umeå universitet). Samtliga har arbetat aktivt i projektet med planering, organisering, informationssökning och skrivande. Rapportens huvudförfattare Marie-Louise Snellman och Anu-Riina Svenlin har genomfört merparten av forskningsöversikten och skrivandet av den.


En utgångspunkt vid starten av samverkansprojektet var de förbättrade levnadsvillkor och framsteg inom hälso- och sjukvården som gör att vi lever allt längre, vilket förändrar förutsättningarna och behoven inom samhällsplanering och stöd och service till äldre invånare. En målsättning med projektet var därför att sammanställa forskning om vad som kan främja äldre personers möjligheter att bo hemma i eget boende, bidra till ökad självständighet och ett förlängt aktivt deltagande i samhällslivet, dvs. att äldre invånare ska kunna leva sina liv på det sätt som de vill och förmår. Det kan både ge positiva effekter för den enskilde och ett minskat behov av vård, stöd och omsorg.


Rapporten erbjuder en bred repertoar av betydelsefulla förutsättningar inom fem områden:
1) Förhållanden relaterade till den egna personen, 2) Social delaktighet, sociala relationer och nätverk, 3) Boende och bostaden, 4) Digital teknik, samt 5) Fysisk omgivning.


De flesta äldre personer vill bo kvar sina hem så länge det är möjligt, och rapporten presenterar en stor mängd nationell och internationell forskning som belyser olika perspektiv på frågor som rör äldre personer som bor självständigt i sina egna hem. Samtidigt framgår det tydligt att området är komplext och mångdimensionellt, och därför krävs ett holistiskt och personcentrerat perspektiv där äldres olikartade behov och preferenser tas tillvara. I rapporten diskuteras detta utifrån perspektiven proaktiv bostads- och samhällsplanering, social delaktighet och tredje rum, samt digital teknik i den äldres vardag.

UCER:s rapport: "Tillsammans för ett bättre liv – livet ut: Forskningsöversikt om äldres självständighet och aktiva deltagande i samhällslivet samt hur kommuner kan förbättra sin samhällsplanering"

Läs mer om projektet.