"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Den demografiska utmaningen – hur kan vi stödja äldres delaktighet i samhället?

Forskningsprojekt Den samtida demografiska utvecklingen leder till att ett gap uppstår mellan behov av service och tillgängliga resurser. För att möta invånarnas behov behöver därför kommuner både bredda sitt serviceutbud och hitta nya strategier. I projektet undersöks hur kommuner kan förbättra samhällsplanering, stöd och service till äldre invånare för att bidra till ökad självständighet och ett förlängt aktivt deltagande i samhällslivet, och därigenom även ett förlängt steg in till äldreomsorgens insatser.

Projektet har tre syften: att etablera en formaliserad samverkan mellan forskare vid institutionen för socialt arbete och processledare vid Umeå kommuns äldreomsorgsförvaltning, att genomföra en gemensam förstudie med fokus på vad som kan öka äldres självständighet och aktiva deltagande i samhällslivet samt att lägga grunden för en ansökan om forskningsbidrag. Vår samverkanssatsning möjliggör att vi kontinuerligt kan stämma av frågeställningar och arbetsupplägg, för att tillförsäkra att de både är relevanta utifrån kommunens behov och har bäring för en ansökan till ett forskningsråd.

Projektansvarig

Magnus Bergmark
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 70

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-02-01 2023-10-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Externa finansiärer

Umeå kommun

Projektbeskrivning

Andelen äldre i Umeå och Sveriges övriga kommuner kommer att fortsätta öka. För att kunna bistå samtliga äldres behov i framtiden behöver därför kommunerna tänka i nya banor, vilket kan ske t.ex. genom preventiva åtgärder i samarbete med civilsamhället, regioner och andra samarbetspartners samt erbjuda andra insatser än vad som erbjuds idag inom den traditionella äldreomsorgen.

En målsättning med projektet är att skriva en rapport innehållande en översikt, så kallad scoping review, för att ta reda på vad svensk och internationell forskning säger om hur kommuner kan förbättra samhällsplanering, stöd och service till äldre invånare för att bidra till ökad självständighet och ett förlängt aktivt deltagande i samhällslivet, och därigenom även ett förlängt steg in till äldreomsorgens insatser.

Syftet med rapporten är att den dels ska ligga till grund för Umeå kommuns utvecklingsarbete, dels kunna användas som grund för fortsatt forskning. Rapporten utformas så att den ligger i linje med grundläggande vetenskapliga kvalitetskriterier, och kommer att tjäna som förstudie inför en framtida fullständig projektansökan. Förstudien kommer att genomföras av ett samverkansteam bestående av forskare från universitetet och processledare från kommunen.

Förstudien förväntas bidra med ny kunskap som:

1) delvis kan användas direkt i Umeå kommuns preventiva arbete och i äldreomsorgen, till exempel hur det går arbeta med att öka äldres trygghet och delaktighet,

2) delvis kan ligga till grund för beslutsfattande på kommunal nivå, till exempel om vilka insatser som kan bidra till bibehållen självständighet.

3) kan användas för att identifiera vetenskapliga kunskapsluckor samt för att formulera en välunderbyggd vetenskaplig forskningsfråga till ett externfinansierat projekt

En mer långsiktig förväntan är att projektet kan bidra till ny vetenskaplig kunskap genom att resultaten kan kopplas till teori om olika typer av mänskliga behov.

Projektet samfinansieras av Umeå kommun och Umeå universitet.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-03-22