Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-09-25

Campusplanen fastställd av universitetsstyrelsen

NYHET Det arbete med en långsiktig plan för utveckling av våra campusmiljöer, som inleddes 2012, har nu nått ett första mål: att tillsammans med Akademiska hus hitta ett fåtal bärande principer som kan gälla under lång tid.

En utgångspunkt har varit Umeå kommuns fördjupade översiktsplan för området ”Universitetsstaden” – se bilden intill.

En annan att drygt hälften av universitetsenheterna har varit delaktig i någon form av ombyggnad de sista 5 åren. Undervisningsformer och -lokaler utvecklas ständigt, forskningsanslag kommer och går, och den fysiska miljön har också blivit ett allt viktigare konkurrensmedel. Något lokalförsörjningschefen Richard Olsson kommenterade i våras:

– Det är vanligt så att vi i vår projektportfölj samtidigt har 75 ombyggnationer pågående hela tiden, av olika storlek, som måste passas in i planen över vart ska vi ha olika verksamheter, var gör de bäst nytta och vad finns det för samordningsmöjligheter?

För att bibehålla en hög flexibilitet krävs därför ett gemensamt navigeringsinstrument – och gott samarbete med aktuella fastighetsägare.

Bärande principer för utvecklingen av campusområdet

För att åstadkomma en helhet

 • utveckla en komplett, trygg och tillgänglig campusmiljö, med närhet till boende, arbete, service och rekreation
 • utveckla kontakten och samspelet med intilliggande verksamheter och centrala Umeå genom att möjliggöra en förbättrad, attraktiv och hållbar förflyttning
 • främja hållbara transportsätt som gång-, cykel­- och kollektivtrafik
 • öka funktionsblandningen genom att förtäta campus med bostäder och service
 • utveckla vistelsemiljöer av olika karaktär

För långsiktighet

 • utveckla helheten i parkmiljöerna och i tegelarkitekturen
 • koncentrera framtida förtätning till utvalda utvecklingsområden
 • utveckla skönhetsvärden vid gestaltning av nya byggnader och platser
 • förstärka rummet kring universitetsdammen och dess form genom förtätning
 • vid nybyggnader utgå från förutsättningaarna energieffektiva byggnader med flexibelt nyttjande, miljöklassning, miljövänlig drift och förvaltning.

För orienterbarhet

 • förtydliga campusområdets form genom att förtäta ytterområdena
 • utveckla lämpliga byggnader till landmärken
 • anlägga ett överordnat och separerat gång-­ och cykelstråk i fyra väderstreck
 • etablera fyra huvudangöringar med förbindande huvudgångstråk
 • det invändiga huvudgångstråket ovan mark utvecklas med tydliga karaktärsfulla vertikala förbindelsepunkter i strategiska lägen. 

Utöver detta finns rekommendationer för att exponera universitetets studie-, undervisnings- och forskningsmiljöer, samt att utveckla rekreationsmöjligheterna på campus.

På tapeten

Utvecklingsområden Campus Umeå
Utvecklingsområden:
Norra campus(1), centrala parkrummet (2) och södra campus (3). Område (4) behandlas inte i planen.

Fler studentbostäder byggs redan vid Lilljansberget, både mittemot Berghem och nära friidrottsarenan.

Andra större projekt de kommande åren är ett nytt medicinskt-biologiskt centrum, ett nytt hus som kan samla Polishögskolan under ett tak, och en ut- och ombyggnad av Universum. Dessutom planeras ca 300 studentbostäder i skogsbrynet vid Campus arena, norr om beteendevetarhusen, varav de första ska stå klara under 2017.

– Från planeringshåll ser man gärna att man blandar upp bebyggelsen inom campus för att få mer liv; man vill undvika så kallade ”peakande” miljöer, där det är mycket folk vissa tider på dygnet och tomt på andra, säger Richard Olsson.

– Närliggande bostäder är exempel på den typen av byggnader som gör att människor rör sig över campus vid olika tider på dygnet. Uppe vid friidrottsarenan bygger Minerva redan en ny gymnasieskola, som i sin tur tillför ytterligare bostäder, förskola och ger mer närservice.

Läs mer i beslutet och dokumentet Campusplan Huvudcampuswww.aurora.umu.se/Om-universitetet/Universitetsgemensamma-projekt/campusplan/utveckling-av-campus/

Tänkbara byggnationer vid Campus Umeå
Fler hus längs Petrus Laestadius väg är inte otänkbart i framtiden.

Äldre artiklar om ombyggnationer

2015-04-17: Hur ska campusområdet se ut i framtiden?

2014-12-05: Grönt ljus för nya studentbostäder på Lilljansberget i Umeå

2013-10-22: Nu startar bygget av nya Humanisthuset på Campus Umeå

2012-11-07: Nya studentbostäder planeras på Campus Umeå

2012-02-06 Ombyggnad mellan Umeå Östra och campus

2012-03-19: Utveckling av universitetsområdet

Ombyggnaden kring campusdammen:

2010-06-29: Campus Umeå – från byggarbetsplats till stadspark

Redaktör: Michael Nordvall