"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-08

Eventuellt behov av etiktillstånd under utredning

NYHET Överklagandenämnden för etikprövning har begärt in upplysningar från Umeå universitet med anledning av den stora prevalensundersökning av aktiv covid 19-infektion som genomfördes på Campus Umeå vid terminsstart. En fråga är om undersökningen ska räknas som forskning eller inte. Universitetet har nu svarat på nämndens begäran.

Text: Camilla Bergvall

Den stora prevalensundersökningen genomfördes på Campus Umeå under två veckors tid i början av september. Omkring 16 700 egenprovtagningar genomfördes. Huvudsyftet med undersökningen var att bedöma smittläget vid terminsstart med återgång till campusbaserad verksamhet. Överklagandenämnden för etikprövning, som har ansvar för att etikprövningslagen efterföljs, ska nu bedöma om undersökningen i lagens mening handlar om forskning eller inte. I det arbetet har de begärt in ett yttrande från Umeå universitet.

– I universitetets svar är vi tydliga med att det inte handlar om forskning, utan om en undersökning på Folkhälsomyndighetens uppdrag som utfördes av regionen för att ta reda på förekomsten av covid-19 bland studenter och medarbetare. För undersökningen finns ett etiktillstånd, säger Anders Johansson, hygienöverläkare vid Region Västerbotten och lärare vid Umeå universitet.

Han var regionens projektledare för den stora undersökningen, som var ett samarbete mellan flera olika myndigheter och reglerades av ett avtal mellan olika parter. Enligt avtalet utfördes undersökningen av Region Västerbotten på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

– Regionen ansvarade för planering, projektledning och insamling av prover, och såg till att proverna analyserades. Universitetets del i det hela var att i viss utsträckning stödja regionens utförande. Universitetets roll var att upplåta fysisk plats för undersökningen, sprida information och ge Region Västerbotten möjlighet att nyttja universitetets kliniskt kombinationsanställda lärare, som också är läkare med anställning i regionen, till smittspårningsarbete, säger universitetsjurist Chatarina Larson.

– Undersökningen genomfördes alltså inte som en forskningsstudie för Umeå universitets räkning, säger Anders Johansson.

Av avtalet framgår att prevalensundersökningen genomfördes inom det uppdrag som Folkhälsomyndigheten fått av regeringen att utöka antal tester för covid-19 för att bättre förstå hur sjukdomen sprids i landet. Flera prevalensundersökningar har gjorts under året, och Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att också undersökningen i Umeå faller inom ramen för myndighetens uppdrag inom smittskydd.

Enligt Anders Johansson har Folkhälsomyndigheten, Region Västerbotten och Umeå universitet tidigt varit överens om att data och resultat från prevalensundersökningen skulle kunna kombineras med insamling av data för en vetenskaplig, etikprövad forskningsstudie. Umeå universitet sökte och beviljades också etikprövningstillstånd för en sådan forskningsstudie. Beskedet om tillståndet kom dock på eftermiddagen av prevalensundersökningens första dag, vilket gjorde att det inte samlades in eller sparades något extra material i forskningssyfte. De data som nu finns är journaluppgifter hos regionen.

– Det hade varit bra om universitet i samband med undersökningen hade kunnat bidra till mer ny kunskap om spridning av covid-19 i universitetsmiljö. Om det ska bli någon forskning på de data som regionen samlat in kommer universitetet att skicka in en ny ansökan om etikprövning till Etikprövningsmyndigheten, säger Anders Johansson.

Den pågående utredningen av tillsynsmyndigheten väntas vara klar den 20 oktober. 

Anders Johansson
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 17 32
Chatarina Larson
Enhetschef, universitetsjurist
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 51