"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-29

Guide ska förebygga psykisk ohälsa hos unga chefer

NYHET Unga chefer är motiverade i sin ledarroll och har ett stort driv, men många upplever sämre arbetsmiljö och skattar även sin mentala hälsa sämre än äldre chefskollegor. Det visar ny forskning från Umeå universitet och Karolinska Institutet. Forskningen har resulterat i en guide med konkreta tips som kan hjälpa organisationer som vill stötta unga chefer.

Text: Elin Andersson

Tidigare forskning om unga på arbetsmarknaden är relativt begränsad och det saknas kvalitativa studier. Statistik visar att psykisk ohälsa och långa sjukskrivningar bland unga har ökat på senare år. Programmet ”Ung i arbetslivet”, finansierat av Afa Försäkring, har pågått i fyra år och innefattar åtta projekt som ska resultera i konkreta åtgärder som kan bidra till att unga får en god och hälsosam start på yrkeslivet.

Utmaning att hitta sin identitet som ung chef

Forskningsprojektet vid Umeå universitet har kartlagt samspelet mellan unga chefers arbetsmiljö och hälsa och ledarskap, samt hur unga chefer förhåller sig till chefsrollen och sin chefsidentitet. Projektet bygger på en nationell enkätstudie som samlats in i samarbete med SCB samt en intervjustudie som innefattar samarbete med 3 olika privata organisationer. Intervjuer har genomförts med unga chefer, seniora chefer, stödfunktioner och medarbetare för att få perspektiv på hur det är att vara ung i en chefsroll.

– Vi ser att chefsrollen är förenad med flera utmaningar för unga chefer samtidigt som det finns ett stort driv, engagemang och utvecklingspotential hos denna grupp. Viljan att lära är stor. För organisationer är det viktigt att ta vara på denna potential och samtidigt tillföra stöd för att utmaningen ska bli hållbar, säger Hanna Irehill, doktorand i psykologi vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet.

Forskningsprojektet vid Karolinska institutet undersökte unga chefer ur ett individ- och organisations-perspektiv.

– Olika åldersgrupper upplever arbetsmiljö, psykisk ohälsa och stress olika. Chefer över 35 år skattar sin arbetsmiljö och psykiska hälsa bättre än yngre, lägst skattar chefer som är under 29 år. De upplever en otydligare chefsroll, lägre kontroll och inflytande, och att de har höga krav men lågt inflytande, säger Christina Björklund, senior forskare vid Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet.

Unga chefer upplever hög press

Yngre chefer uppger i högre grad att de är utmattade och nedstämda, och har en lägre grad av återhämtning än sina äldre chefskollegor. De upplever också chefsrollen mer känslomässigt krävande, otydlig och även det organisatoriska stödet upplevs sämre.

– Många beskriver egna väldigt höga förväntningar att leva upp till, att man i princip ska vara färdiglärd i chefsrollen redan från start. Detta gör att unga chefer generellt sett arbetar väldigt mycket och strävar efter att visa sig dugliga i en ”senior roll”, fastän de ännu är unga, säger Susanne Tafvelin, docent i psykologi vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet.

Syftet med den nya guiden är att ge förslag på hur organisationer kan skapa goda förutsättningar för unga chefer. Forskarna har kartlagt samspelet mellan unga chefers arbetsmiljö, hälsa och ledarskap, och hur unga chefer förhåller sig till chefsrollen och sin chefsidentitet. De har även undersökt unga chefer ur ett individ- och organisationsperspektiv och tittat på könsaspekter.

Konkreta tips från den nya guiden

Här är några av tipsen forskarna tagit fram till organisationer som vill stötta unga chefer:

  • Utöka introduktionsprogram för att lättare komma in i chefsrollen.
  • Tydliggör chefsrollen kring ansvar, mandat, förväntningar.
  • Skapa stödsystem som mentorskap, interna stödfunktioner, närhet till närmaste chef/HR.
  • Skapa en trygg organisationskultur – våga pröva, lära, misslyckas, be om hjälp, utvecklas.
  • Ge kontinuerlig och konstruktiv feedback till mindre erfarna chefer.
  • Erbjud vägar till återhämtning och strategier för att åtgärda den belastning många upplever.

Ladda ner guiden utan kostnad

Kontaktinformation

Susanne Tafvelin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 29
Hanna Irehill
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 02