"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-26

Hög kvalitet på forskarutbildningar i litteraturvetenskap

NYHET Är du intresserad av att ta dig an en forskarutbildning i litteraturvetenskap? Då har vi glädjande nyheter för dig!

Det samlade omdömet från universitetskanslersämbetet och bedömmargruppen bekräftar, och är samstämmiga om, att forskarutbildningen i litteraturvetenskap vid Umeå universitet håller hög kvalitet för alla bedömningsgrunder.

Det samlade utlåtandet lyder:

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.

Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.

Forskarutbildningen i ämnet vid lärosätet håller enligt bedömargruppens sammanvägda bedömning hög kvalitet vad gäller samtliga bedömningsgrunder. Liksom vid många andra lärosäten är doktorandpopulationen liten, men inom ämnet har man genomfört ett gediget arbete för att säkerställa utbildningens kvalitet med hänsyn till denna omständighet. Det systematiska arbetet med både forskarskolorna och det internationella regionala samarbetet är starkt bidragande orsaker till att det finns en fungerande forskarutbildning trots en mindre miljö.

Inom ämnet värnar man på ett föredömligt sätt om det litteraturhistoriska inslaget i det obligatoriska kurspaketet, vilket säkrar bredden i kunskapsmålet. Övriga examensmål säkras också. Det ämnesinterna arbetet med handledning och seminarier och de individuella studieplanerna vittnar om ett genomtänkt förhållningssätt.

Inom ämnet förefaller man arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering, både inom kollegiet och på kursnivå.

Forskarutbildningen inrymmer flera uppföljande stationer såsom seminarieventilering och mitt- och slutseminarium.

Doktoranderna vid lärosätet förefaller ha goda möjligheter att påverka sin utbildning och att kommunicera med ledningen och övriga kolleger. Stress och sjukskrivningar kräver dock, anser bedömarna, fortsatt uppmärksamhet på doktorandernas arbetssituation och hälsa.

Vad gäller anknytningen till arbetslivet finns ett systematiskt och välstrukturerat arbete.