"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-22

Hur kan digital teknik sätta mer än människor i centrum?

NYHET Ny avhandling undersöker hur samspelet mellan teknik, djur, växter och andra organismer i omgivningen kan tas på allvar när man designar digital teknik.

Text: Elin Andersson

Hur ska man tackla dagens hållbarhetsproblem när man designar och utvecklar ny digital teknik? Anton Poikolainen Rosén, doktorand i informatik vid Umeå universitet och Södertörns högskola, har i sin avhandling Noticing Nature: Exploring More-Than-Human-Centered Design in Urban Farming utvecklat konceptet ”mer-än-mänsko-centrerad design”. Det är en designprocess där samspelet mellan teknik, djur, växter och andra organismer i omgivningen tas på allvar.

– I min avhandling visar jag hur det ”mer-än-människo-centrerade” perspektivet skapar en förståelse av det ömsesidiga beroendet mellan människor, andra organismer och teknologier. Detta innebär ett steg bort från att se andra organismer som underlägsna människor eller endast värdefulla som resurser. Avhandlingen fokuserar också särskilt på hur människor relaterar till naturen genom digital teknik. 

I sin avhandling har Anton Poikolainen Rosén genomfört en rad studier och designexperiment, deltagarobservationer, intervjuer, enkäter och workshops, bland annat vid en stadsodling i Stockholm. Resultaten lyfter fram praktiska utmaningar för trädgårdsskötsel och stadsodling. Givet dessa utmaningar identifieras möjligheter för digital teknik som exempelvis att anpassa materialval till utomhuskontext, automatisera trädgårdsarbete och underlätta datadelning. Avhandlingsarbetet har också resulterat i ett antal interaktiva prototyper för att stödja stadsodling (exempelvis ett system för att organisera odlingar med QR-kod-skyltar).

– Jag analyserar hur stadsodlare använder informationsteknologi för att uppmärksamma och ta hand om naturen. Jag nyanserar bilden av vilken typ av informationsteknologi som är användbar för stadsodlare och visar på utmaningar och möjligheter kring teknikanvändning i en stadsolingsgrupp.  

Designmanifest för mer omsorgsfull och generös designpraktik

Med sin forskning vill Anton Poikolainen Rosén bidra till en pågående diskussion som fokuserar på att omformulera vad design och en designer är.

– Jag har skrivit ett "mer-än-människo-centrerat” designmanifest som förespråkar en mer omsorgsfull och generös designpraktik. Jag försöker också nyansera den mänskliga upplevelsen av att vara en del av naturen. Här är det viktigt hur digital teknik bättre kan utformas för att inte stå i vägen för människors upplevelser av naturen. Exempelvis genom att undvika skärmar och i stället skapa interaktion som bygger på ljud eller taktila upplevelser.

Avhandlingen diskuterar vidare ett förhållningssätt till design som är inriktat på att stödja flera organismers ömsesidiga beroende. Anton Poikolainen Rosén föreslår konkreta metoder för att skissa och rita ut dessa ömsesidiga beroenden i ”mer än mänsko-centrerade” system. Detta hjälper designers och andra beslutsfattare att förstå vad som skapar en balans mellan levande organismer, teknologier och planeten. Han utvecklar hur resultaten kan tas vidare:

– Forskningsresultaten från min avhandling kan komma till nytta för alla som jobbar med design och stadsutveckling, till exempel designforskare, praktiserande designers, politiker, beslutsfattare samt engagerade medborgare. Jag har tagit fram ett material som ger verktyg för att dessa personer i sitt vardagliga beslutsfattande lättare skall kunna ta in ett ”mer-än-människo-centrerat” perspektiv. Materialet kan fungera som stöd för att artikulera egenskaper och behov hos de organismer som berörs av designerns beslut samt hur dessa behov samspelar med andra.

Läs avhandlingen: Noticing Nature: Exploring More-Than-Human-Centered Design in Urban Farming 

Lär mer om Anton Poikolainen Roséns projekt på: https://poiros.com/Design-probes-for-more-than-human-centered-design

Om disputationen

Fredagen den 30 september försvarar Anton Poikolainen Rosén, Institutionen för Informatik, sin avhandling med den svenska titeln: Uppmärksamma naturen: Ett utforskande av mer-än-människo-centrerad design i stadsodling. (Engelsk titel: Noticing Nature: Exploring More-Than-Human-Centered Design in Urban Farming)

Fakultetsopponent: Professor Ron Wakkary, School of Interactive Arts and Technology, Simon Fraser University.

Disputationen äger rum kl. 13:00 - 15:00 i Triple Helix, Universitetsledningshuset.

Kontaktinformation

Anton Poikolainen Rosén
E-post: anton.poikolainen.rosen@sh.se
Tel: 08-608 52 99
https://www.sh.se/kontakt/forskare/anton-poikolainen-rosen