"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-04-26 Uppdaterad: 2023-05-05, 08:57

Lärarkonferens i Umeå om tillgängliga lärmiljöer

NYHET Högstadieskolorna i Umeå har under ht-2019 infört sk "flexteam" bestående av erfarna lärare som ska arbeta för att skapa mer tillgängliga lärmiljöer. Flexteamen stödjer elever som behöver extra hjälp att nå utbildningsmålen och arbetar med olika anpassningar för att alla elever ska ha en likvärdig undervisning och känna tillhörighet i klassen. Målet är att alla elever ska kunna nå sina utbildningsmål och känna en samhörighet med andra elever i klassen.

Syftet med lärarkonferensen 26 april

Temat för lärarkonferens är "Kunskapande och verksamhetsutveckling i samverkan - tillgänglig lärmiljö för alla elever". Målet med konferensen är att utgå från flexteamens egna utvecklingsarbeten och utifrån deras erfarenheter av att hitta, förstå och implementera lösningar bidra till kollegialt lärande.

Konferensen en del av ett samverkansprojekt

Lärarkonferensen fokuserar på att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan lärare och annan personal inom Umeå kommuns högstadieskolor. Målet är att identifiera faktorer som kan bidra till att stärka organisationens och pedagogernas inkluderingsförmåga för att göra lärmiljöerna mer tillgängliga för alla elever. En viktig del av konferensen är presentationerna från flexteam som arbetar med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Dessa flexteam ska kunna stödja eleverna och hjälpa dem att nå sina utbildningsmål genom olika vägar. Konferensen är en del av ett samverkansprojekt mellan forskare vid Pedagogiska institutionen och lärare och personal från högstadieskolorna i Umeå kommun, som drivs inom ramen för ULF. Projektet har både ett skolutvecklings- och forskningssyfte, där det första syftet är att stärka organisationens och pedagogernas inkluderingsförmåga, medan det andra syftet är att kritiskt granska och analysera begreppen tillgänglig lärmiljö och inkluderande pedagogik.

ULF

ULF står för Utbildning, Lärande och Forskning och är en samverkansmodell mellan skola och forskning. ULF syftar till att främja samarbetet mellan skolor och forskare för att öka kunskapen och förbättra kvaliteten på utbildningen. Målet är att öka samverkan mellan forskning och praktik och att utveckla lärandet och undervisningen i skolan. Genom att samarbeta kan skolorna och forskare tillsammans identifiera utmaningar och utveckla metoder och strategier för att möta dessa utmaningar.

Intervju med en av deltagarna

Sara Isberg arbetar som speciallärare med inriktning mot svenska läs- och skrivinlärning på Grubbeskolan i Umeå. Hon ingår i skolans flexteam och var en av deltagarna under lärarkonferensen. Tillsammans med Marcus Eskelind höll hon en presentation om skolans verksamhet.

Vad handlade er presentation om?

Vi berättade om utvecklingen av vårt specialpedagogiska flexteam på skolan. Vi beskrev vad vår vision är kring elever som är i behov av specialpedagogiskt stöd, hur viktig elevernas lärmiljö är och hur vi försöker samarbeta kollegialt på skolan för att skapa en lärmiljö där alla elever kan lära sig utifrån sina egna förmågor. Vi har upptäckt hur viktig relationell kompetens hos lärare är för att skapa en trygg lärmiljö i klassrummet. 

Vad tycker du om samverkansprojektet?

Det har varit viktigt för att kunna reflektera kring den egna verksamheten. Vi har tvingats sätta ord på vår verksamhet och på så sätt hittat nya behov och möjligheter.

Vad har det betytt för er verksamhet på skolan?

Vi har omorganiserat flexteamets arbete och insett hur viktigt det är att arbeta övergripande på skolan med specialpedagogiska frågor. Alla lärare behöver stöd i att hantera situationer som uppstår i undervisningen. 

Vad tyckte du om dagen på Folkets Hus?

Det var intressant att ta del av övriga skolors utveckling av deras flexteam. Det blev även tydligt hur stort behovet är av en alternativ skolmiljö för många elever i kommunen. Det väckte också frågan kring hur normen i dagens klassrum ser ut och att vi i flexteamen har en viktig funktion i att bredda den normen. 

Vad är det bästa som ”du tar med dig” från dagen?

Att jag ska fortsätta använda min kompetens för att bredda normen för hur undervisning kan se ut så att fler elever får en bättre lärmiljö i den ordinarie undervisningen. Färre individuella specialanpassningar och fler anpassningar som gynnar alla elever i klassrummet är den bästa vägen att gå anser jag. 

Kontakt

Kim Wickman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 25
Sofia Andersson
E-post
E-post