"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-06-04

Medel för tillämpad välfärdsforskning till Socialt arbete

NYHET Två forskningsprojekt och ett planeringsbidrag har beviljats drygt tio miljoner från Fortes 10-åriga program om tillämpad välfärdsforskning. I samtliga projekt är förutsättningar i samhället för personer med psykisk ohälsa i fokus. Projektledare är Urban Markström och David Rosenberg.

Text: Ellinor Gustafsson

I projektet Gör brukares åsikter någon skillnad? En studie av nya former för brukarinflytande på området psykisk ohälsa genom exemplet brukarrevision medverkar Urban Markström (projektledare) från Socialt arbete vid Umeå  universitet samt Katarina Grim från Karlstads universitet.

Projektet löper över tre år och undersöker brukarrevision som en strategi for brukarinflytande i utveckling av stöd och omsorg på området psykisk ohälsa. En brukarrevision går ut på att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utför en verksamhetsgranskning. Specifikt syftar projektet till att identifiera mönster i utförda brukarrevisioner, analysera utmaningar i genomförande och undersöka utfall av brukarrevisioner i relation till kvalitetsutveckling och brukarinflytande. Projektet genomförs i samverkan med aktörer inom brukarrörelsen, kommunernas socialpsykiatri och regionernas psykiatri. 

Ansökan har tagits fram i nära samarbete mellan Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) och Nationell Samverkan Psykisk Hälsa (NSPH) som samlar svenska brukar- och anhörigorganisationer på området psykisk hälsa. 

Det andra projektet heter Investera i unga vuxna med psykisk ohälsa – Karriärrelaterade utfall och ansvar i det svenska välfärdssystemet. Här medverkar David Rosenberg (projektledare) och Veronika Lövgren från Socialt arbete, Umeå universitet och Helene Hillborg verksam vid Region Västernorrland samt Ulrika Bejerholm, Lund Universitet/ FoUU Psykiatri Habilitering, Region Skåne.

I det fyraåriga projektet kommer man att ta avstamp i en av forskarna tidigare gjord studie som handlar om metoden Supported Education (SEd) och en studie av svenska verksamheter som tillhandahåller stöd vid studier till unga vuxna med psykisk ohälsa. Det finns idag mycket kunskap om hur centralt utbildning och arbete är för ungas inträde och etablering i vuxenlivet. Så är det också̊ för unga med psykisk ohälsa, men för dem medför etablering som vuxen särskilda utmaningar. Trots detta har kunskapsbaserat och individanpassat stöd inte implementerats i särskilt stor utsträckning. Det finns också svårigheter att förstå̊ och mäta ”investeringen” som stöd till unga vuxna med psykisk ohälsa att gå̊ från studier till en arbetssituation med karriärmöjligheter innebär. Det är en långsiktig process i relation till de kortsiktiga mål som ofta premieras i välfärdssystemen. Det övergripande syftet med forskningsprojektet  är att undersöka resultat för integrerad SE/SEd-verksamhet för unga vuxna med psykisk ohälsa så som modellen är implementerad i svensk välfärdskontext.

Planeringsbidragets titel lyder: Utmaningar och möjligheter för att etablera brukarinflytande - Att legitimera erfarenhetsbaserad kunskap som en resurs i socialpsykiatrin och medverkande forskare är David Rosenberg (projektledare) vid Umeå universitet, Ulla-Karin Schön Stockholms universitet, Elisabeth Argentzell, Lunds universitet, Petra Svedberg Halmstad Högskola, och Katarina Grim Karlstad universitet.

Brukarinflytande betraktas idag som en central komponent i utvecklingen av återhämtningsorienterade och evidensbaserade insatser inom socialpsykiatrin och betonas i lagstiftning och nationella riktlinjer i Sverige. Brukares delaktighet i vårdplanering och programutveckling har dock ännu inte blivit en integrerad eller strukturell aspekt av socialtjänsten. Brukargenererade metoder har genomförts med framgång internationellt och visat positiva effekter även för brukare och verksamheter i Sverige men här har de oftast drivits som kortvariga projekt och har inte implementerats på̊ hållbara sätt i den svenska kontexten. Bristen på̊ forskning kring dessa projekt som utformats och drivits av brukarrörelsen, har gjort att den kunskap som genererats i dessa projekt inte samlats och studerats. Syftet med denna studie är därför att utveckla kunskapen om dessa initiativ och att undersöka faktorer, strukturer och strategier som kan främja ett systematiskt införande av brukardelaktighet och inflytande i socialpsykiatrin.

 

För mer information, kontakta projektledarna:

David Rosenberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 06