"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-09-10

Nästan 14 miljoner för tre nya projekt om hållbart samhällsbyggande

NYHET Det blev en storslam för institutionen för socialt arbete vid Formas tilldelning av medel i juni i år. Tre av totalt 14 tilldelade projekt i utlysningen ”Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande” gick till projektledarna Eva Wikström, Malin Eriksson och Urban Markström som ur olika perspektiv ska undersöka hållbart samhällsbyggande, både lokalt i Umeå och i hela landet.

Eva Wikström leder projektet "En plats för alla? Hållbara bostadssituationer och social integration för nyanlända flyktingar". I kölvattnet av flyktingkrisen 2015 behövde många kommuner finna alternativa lösningar på bostadsförsörjning för flyktingar vilket ofta inneburit osäkra och temporära lösningar. I projektet ska man undersöka nyanlända flyktingars olika boendesituationer och hur dessa påverkar möjligheten till social integration, det vill säga möjligheter att skapa sig ett hem och lokal förankring med sociala relationer. Man kommer att titta på befintliga bostadsförsörjningsstrategier i kommunerna och på nyanländas upplevelser av bostadssituationen och sociala relationer på platsen. Man vill också kartlägga individers sociala nätverk. Projektets resultat kan sedan medverka till tydligare strategier för hållbar social bostadspolitik som gynnar individers och gruppers sociala integration i ett lokalt sammanhang.

Malin Erikssons projekt undersöker socialt kapital som en resurs i lokal samhällsplanering för socialt hållbara och hälsofrämjande bostadsområden. En plats med högt socialt kapital kännetecknas av att där finns starka sociala nätverk och en hög nivå av tillit, förtroende och stöd mellan de boende. Att bo på en sådan plats tros vara hälsofrämjande och det finns studier som visar att de som bor i områden med högt socialt kapital har bättre hälsa än de som bor i områden med lågt socialt kapital. I projektet kommer man bland annat att mäta och följa upp det sociala kapitalet i ett antal bostadsområden i Umeå kommun, för att få kunskap om hur det påverkar hälsan över tid för olika sociala grupper. För att få vetskap om hur det sociala kapitalet har förändrats i dessa områden över tid kommer man att jämföra en enkätundersökning som gjordes 2006 i Umeå kommun med en uppföljande enkät idag. De 3500 personer som då deltog i enkätundersökningen kommer att bjudas in att medverka även denna gång. Projektet ska genomföras i nära samarbete med Umeå kommun, och Kommissionen för ett Socialt Hållbart Umeå och resultaten kommer att kunna användas i strategiskt kommunalt utvecklingsarbete för planering av socialt hållbara bostadsområden.

Urban Markströms projekt handlar om att fördjupa kunskapen om boendesituationen för psykiskt funktionshindrade i Sverige, och hur deras behov speglas i kommunal bostads- och samhällsplanering. För att ta reda på hur man kan skapa hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade kommer man att inleda med en kartläggande av situationen idag och därefter genomföra en studie där målgruppen och involverade kommunala sektorer arbetar tillsammans i sk. Living Labs. Syftet här är att ge plats åt och att dokumentera brukare, planerare och servicegivares erfarenheter i relation till boende och livsmiljö. Ur detta arbete kan man sedan hitta ett långsiktigt hållbart arbetssätt för samverkan och planering. "Labben" består av en handfull personer i respektive grupp/kommun som träffas kontinuerligt under en period av ca ett år, och leds av forskarna. En central del i dessa Living Labs är brukarnas dokumentation som kommer att ske genom dagböcker, film och fotografier av sina bostads- och livsmiljöer. Resultaten från denna process sammanställs sedan till en utställning som i sin tur kommer att utgöra en plattform för workshops och andra spridningsaktiviteter.