"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-02-22

Samverkanspris till professor i matematisk statistik

NYHET Patrik Rydén, professor i matematisk statistik och föreståndare för Företagsforskarskolan, tilldelas Teknisk-naturvetenskaplig fakultets samverkanspris 2024. I motiveringen nämns hans samarbete med bland annat Volvo lastvagnar och Region Västerbotten som bidragit till att höja kvalitén på både forskning och utbildning.

Det ligger i universitetets uppgift att kommunicera forskning och verka för att forskningsresultat kommer samhället till nytta

Patrik Rydéns forskning fokuserar på att ta fram och använda sig av statistiska metoder för att tolka stora och komplexa data. Genom att samarbeta med aktörer utanför universitetet omvandlar han data till ny kunskap som kan tillämpas inom bland annat ambulanssjukvården, post-operativ vård och fordonsindustrin.

– Jag tycker att samverkan är väldigt roligt och det berikar forskningen inom vår forskargrupp. Att ta sig an konkreta problem med en extern samarbetspart leder ofta till nya och spännande teoretiska utmaningar. Jag tycker också personligen att det ger en väldigt stor tillfredsställelse när det man forskar om kommer till nytta i samhället. I samarbetet med ambulanssjukvården har till exempel grundforskningen gått så lång att den nu används av regioner i Sverige för att hjälpa till att organisera ambulansverksamheten, säger Patrik Rydén.

Patrik Rydén började som forskarassistent vid Institutionen för matematik och matematisk statistik år 2005, och etablerade tidigt samarbeten med forskare vid medicinsk fakultet där de studerade harpest. De senaste tio åren har han bedrivit forskningsprojekt tillsammans med Volvo lastvagnar som inte bara haft stor betydelse för forskningen i sig utan även lett till utveckling av civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi.

– Jag tror att samverkan gör både universitetets forskning och grundutbildning mer relevant. Det ligger också i universitetets uppgift att kommunicera forskning och verka för att forskningsresultat kommer samhället till nytta, säger han.

Ett annat framgångsrikt samarbete som Patrik Rydén drivit är med Region Västerbotten. Just nu arbetar han bland annat med optimering av ambulanssjukvården och använder maskininlärning som hjälpmedel för att planera post-operativ vård.

– Vårt ämne, matematisk statistik, har blivit allt viktigare i tillämpad forskning i och med att vi får tillgång till allt större och mer komplexa data. Därför har vi anpassat oss så att en större del av vår forskning sker i samverkan med externa parter och vi jobbar även mer tvärvetenskapligt.

Patrik Rydén är sedan 2020 även föreståndare för Företagsforskarskolan för samverkan och innovation vid Umeå universitet, som knyter samman näringsliv och organisationer med forskare på universitetet genom finansiering av doktorandprojekt inom vitt skilda forskningsområden.

Varför tror du att inte fler forskare samverkar utanför universitetet?

– Man kanske känner sig lite obekväm med det, att det är lite utanför ens ”comfort zone”. Men många skulle nog byta uppfattning om de provade på för man får ut så mycket positivt av det. Där är ju Företagsforskarskolan en bra möjlighet att komma in på den här typen av samarbeten, säger Patrik Rydén.

Samverkanspriset delas ut vartannat år till individer eller grupper inom fakulteten som gjort betydande insatser för att öka samverkan mellan verksamheten vid fakulteten och extern part.

Prissumman är 30 000 kronor. Från och med i år delas priset ut i samband med Årshögstiden i oktober.

Biografi

Patrik Rydén föddes 1969 i Umeå och växte upp i Södermanland. Han studerade matematik och naturvetenskap vid Umeå universitet, där han sedan disputerade i matematisk statistik 2001. Avhandlingsarbetet var teoretiskt och handlade om hur bootstrap-tekniker kan användas inom tillförlitlighetsanalys. Sedan gjorde Patrik en postdok i klinisk bakteriologi vid Umeå universitet där forskningsfokus var bioinformatik och biostatistik tillämpat på harpestforskning.

2005 anställdes Patrik som forskarassistent vid Institutionen för matematik och matematisk statistik där han sedan 2023 är professor. Patriks forskargrupp arbetar tvärvetenskapligt och samarbetar med flera externa organisationer. Sedan 2020 är Patrik Rydén föreståndare för Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Han har även arbetat som biträdande prefekt och varit vice ordförande för svenska statistikfrämjandet.

Motivering till priset:

”Professor Patrik Rydén tilldelas priset för sitt värdefulla bidrag till samverkan mellan akademin och det omgivande samhället, genom egna forskningsprojekt och som föreståndare för Företagsforskarskolan för samverkan och innovation. Han har banat väg för innovativa samarbetsprojekt som överskrider traditionella akademiska discipliner, vilket exemplifieras i hans framgångsrika partnerskap med bland annat Volvo Lastvagnar och Region Västerbotten. Dessa har inte bara genererat betydelsefull forskning utan även direkt påverkat undervisningen vid Umeå universitet, särskilt inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi. Patriks förmåga att integrera akademisk forskning med praktiska tillämpningar har stärkt universitetets band med industrin och samhället i stort, vilket gjort honom till en ovärderlig tillgång för både universitetet och den bredare gemenskapen.”

Tidigare pristagare

2022: Rainer Backman, Markus Broström och Matias Eriksson
2020: Anna Linusson Jonsson
2018: Bent Christensen
2016: Mats Tysklind
2014: Martin Servin
2012: Thomas Degn

För mer information, kontakta gärna:

Patrik Rydén
Övrig/annan befattning, professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 62