"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-31 Uppdaterad: 2023-11-01, 08:42

Samverkansprojekt med lärare från Örnsköldsvik har blivit en bok

NYHET På initiativ av lärare från Örnsköldsviks gymnasium och med finansiering från den statliga ULF-satsningen har forskare från Umeå universitet i samverkan med lärarna undersökt möjligheterna att utveckla undervisningen så att ämnena tillsammans kan stödja yrkeselevers medborgarbildning. ULF står för Utbildning, Lärande och Forskning och är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen.

Medborgarbildning

Medborgarbildning är ett gemensamt uppdrag för alla lärare och en svår och utmanande uppgift som sällan uppmärksammas. På yrkesprogrammen kan det vara en dragkamp mellan uppdraget att utbilda eleverna för anställningsbarhet, och uppdraget att ge breda kunskaper och kompetenser som ökar elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och för att aktivt delta i samhället. Lärarna på Örnsköldsviks gymnasium upplevde ett behov av att hitta vägar för att gemensamt utveckla de medborgarbildande inslagen i kurserna Historia, Naturkunskap, Religionskunskap och Samhällskunskap, dels för att kurserna i fråga är så korta och innehållsrika, dels för att det i dessa tider är vanligt att personer öppet uttrycker odemokratiska värderingar samt sprider Fake news och konspirationsteorier.

Bred kunskap och erfarenhet

Lärarna som ingått i projektet undervisar på fyra olika ämneskurser på två olika skolenheter, och de fem medverkande forskarna har olika ämnesinriktningar, olika erfarenheter av yrkesutbildning och arbetar på två olika institutioner; Pedagogiska institutionen och Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Bred kunskap och erfarenhet hos de medverkande har varit en stor fördel för projektet och processen med att utveckla undervisningen.

Projektets syfte

Tillsammans har de velat utveckla och få ökad förståelse av undervisning för medborgarbildning, något som ingen av dem hade en fullständigt klar bild av vad det kunde vara. En viktig utgångspunkt i projektet var att samarbeta ”i ögonhöjd” mellan skola och akademi, och att samarbetet i hög grad skulle vila både på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, på det sätt ULF-projekt är tänkt att genomföras, dvs. präglas av jämlika villkor mellan skola och akademi.

Projektet har gett nya perspektiv, inspiration och en mångfald av erfarenheter att bygga vidare på.

I projektet har lärarna och forskarna tillsammans fokuserat på aspekter av medborgarbildning som innebär att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att bearbeta värdefrågor, utveckla perspektivmedvetenhet, argumentation och kritiskt tänkande samt kunna ta ställning.

Ny bok - Undervisning idag och för framtiden

Resultaten från studien har nyligen publicerats i boken ”Undervisning idag och för framtiden”, för vilken Kristina Ledman och Christina Ottander har varit redaktörer. I skriften redovisas elevers syn på medborgarbildning och på att engagera sig i samhället samt lärares och rektorers tankar kring möjligheter och utmaningar med undervisning för medborgarbildning på yrkesprogrammen. Vidare presenteras tre olika utvecklingsprojekt som genomförts i Naturkunskap och Religionskunskap. Slutligen sammanfattas de lärdomar de medverkande dragit efter att ha samarbetat i ett ULF-projekt under 2 år. 

Ladda ner publikationen "Undervisning idag och för framtiden: Medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram"

Namn och hemvist för de personer som medverkar i boken

Kristina Ledman, Pedagogiska institutionen
Katarina Kärnebro, Pedagogiska institutionen
Torbjörn Lindmark, Pedagogiska institutionen
Christina Ottander, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Eva Knekta, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Katarina Ottander, Örnsköldsviks gymnasium, Parkskolan
Joanna Rönnlund, Örnsköldsviks gymnasium, Parkskolan
Emelie Wälivaara, Örnsköldsviks gymnasium, Parkskolan
Sara Bjurestam, Örnsköldsviks gymnasium, Parkskolan
EvaLiz Persson, Örnsköldsviks gymnasium, Nolaskolan