"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-08-30

Samverkansprojekt om tillgänglig lärmiljö för alla elever

NYHET I samband med terminsstart och planering för ett nytt läsår för lärare inom Umeå kommun var Linda Plantin Ewe inbjuden att tala för skolans personal och forskare vid Umeå universitet. Linda kommer från Högskolan Kristianstad och har nyligen disputerat i specialpedagogik.

Linda Plantin Ewes avhandling ”Lärares relationskompetens i möte med elever med ADHD” visar att goda relationer till alla elever är svårt att skapa och kräver lärare med god kunskap och beredskap att fånga upp elevens såväl verbala som icke-verbala signaler då relationskompetens uppstår i interaktionen mellan lärare och elev. 

Kunskapande och verksamhetsutveckling i samverkan

Initiativet att bjuda in Linda som föredragshållare kom från Kim Wickman som jobbar i ett forskningsprojekt, i samarbete med Umeå kommuns högstadieskolor, med det övergripande målet att utveckla en verksamhetsinriktad design av hur tillgängliga lärmiljöer kan främja lärandet för alla elever. Projektet är ett sk. ULF-projekt (Utbildning, Lärande och Forskning), ett uppdrag som Lärarhögskolan vid Umeå universitet har av regeringen att genomföra en försöksverksamhet med praktiknära forskning.

Lindas forskning har relevans för projektets mål och är av intresse för alla lärare som i skolstarttider kan behöva inspiration och verktyg att bygga och utveckla goda relationer till nya och gamla elever.

Linda har en bakgrund inom grundskolan, inledningsvis som lärare i NO och matematik och därefter som specialpedagog. Hennes erfarenheter har lett fram till ett intresse att närmare förstå hur relationskompetensen bland lärare kan höjas genom professionsutveckling. Lindas föreläsning utgick från hennes avhandling och de resultat som hon kommit fram till.

Till föreläsningen hade Kim Wickman bjudit in forskare vid Umeå universitet och sk. flexteam från Umeå kommuns högstadieskolor. Flexteamen infördes 2019 i syfte att skapa mer tillgängliga lärmiljöer. De som arbetar i flexteamet är lärare med lång erfarenhet av att arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd i skolan.

Över trehundra personer ville delta och platserna fylldes snabbt. Presentationen spelades in så att samtliga lärare som vill ta del av den har möjlighet att göra det i efterhand.

Möte med Umeå kommun

Under sitt besök i Umeå träffade Linda Plantin Ewe även Umeå kommuns enhetschef, Fredrik Strandgren, områdescheferna Carin Thysell och Magnus Josefsson samt skolstrateg Gunnar Olofsson för att diskutera frågorna.

Framtiden

I de flexteam som ingår i projektet kommer arbetet att fortsätta med uppföljande samtal om hur relationskompetens kan omsättas genom professionsutveckling i skolans lokala sammanhang samt bidra till stärkt vetenskaplig grund i skolan samt i förskollärar- och lärarutbildningarna.

Vill du ta del av föreläsningen i efterhand? Kontakta Kim.