"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kunskapande och verksamhetsutveckling i samverkan – tillgänglig lärmiljö för alla elever

Forskningsprojekt Under hösten 2019 införde flera högstadieskolor i Umeå kommun så kallade flexteam. Målen med flexteamen är att utforma en tillgänglig lärmiljö samt nå en ökad måluppfyllelse för alla elever. Forskningsprojektets övergripande mål är att utveckla en verksamhetsinriktad undervisningsdesign med tillgängliga lärmiljöer som kan främja lärandet hos alla elever.

I syfte att skapa mer tillgängliga lärmiljöer har högstadieskolor i Umeå kommun under 2019 infört så kallade flexteam. Målen med flexteam är att alla elever får en likvärdig undervisning och når utbildningsmålen, samt att alla elever upplever undervisningsgemenskap och en känsla av tillhörighet. Projektets skolutvecklingssyfte är att identifiera faktorer som bidrar till att stärka organisationens och pedagogernas inkluderingsförmåga. Projektets forskningssyfte är att kritiskt granska och analysera begreppen "tillgänglig lärmiljö" och "inkluderande pedagogik".

Projektansvarig

Kim Wickman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 25

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

ULF

Lärarhögskolan vid Umeå universitet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en försöksverksamhet med praktiknära forskning. Verksamheten ULF (Utbildning, Lärande, Forskning) ska präglas av jämlika villkor mellan skola och akademi.

Grundskolan i Umeå kommun

Huvudinriktningen inom grundskolan i Umeå kommun är en skola för alla och att undervisning i särskilda skolor, i specialklasser eller avdelningar inom en viss skola på varaktig basis ska vara en undantagslösning. Inom svensk utbildningskontext och skolans verksamhet relateras begreppet inkludering till grundläggande värderingar om alla människors lika värde, allas rätt till utbildning och gemenskap, allas rätt till en utbildningsmiljö som är tillgänglig och möjligheten att som elev kunna vara delaktig i sin utbildning.  

Flexteam för mer tillgängliga lärmiljöer

I syfte att skapa mer tillgängliga lärmiljöer har de flesta av Umeå kommuns högstadieskolor under höstterminen 2019 infört så kallade flexteam. De som arbetar i flexteamet är lärare med lång erfarenhet av att arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd i skolan. Flexteamen ska kunna stödja elever som är i behov av särskilt stöd, och arbeta med elevers olika vägar att nå utbildningsmålen. Målen med att inrätta flexteam är att utforma en lärmiljö tillgänglig för alla elever; alla elever ska alltså få en likvärdig undervisning och nå utbildningsmålen, samt ska få uppleva undervisningsgemenskap och en känsla av tillhörighet.

Övergripande mål

Det övergripande målet med forskningsprojektet är att utveckla en verksamhetsinriktad design av hur tillgängliga lärmiljöer kan främja lärandet för alla elever. Skolutvecklingssyftet är att identifiera faktorer som bidrar till att stärka organisationens och pedagogernas inkluderingsförmåga. Forskningssyftet är att kritiskt granska och analysera begreppen tillgänglig lärmiljö och inkluderande pedagogik.

Program Lärarkonferensen 26 april 2023

Ladda ner programmet här.

2023_lärarkonferens_bild.jpg

Tidigare aktiviteter

NERA CONFERENCE 2023

Kim Wickman och Gerd Pettersson presenterade ett paper i samband med NERA-konferensen 15-17 mars i Oslo.

Samverkansprojekt om tillgänglig lärmiljö för alla elever

Linda Plantin Ewe var inbjuden att tala om lärares relationskompetens i möte med elever med ADHD.

Presentation under kunskapsveckan 2021

Kim Wickman och Alf Nilsson höll i presentationen om tillgänglig lärmiljö för alla elever.

Presentation vid Rektorskonferens 2021

Föreläsningen handlade om tillgänglig lärmiljö för elever med funktionsvariationer.

Presentation av Tobias Forsell 2021

Om problematisk skolfrånvaro ur elevers, föräldrars och skolpersonals perspektiv.

Presentation av Lina Lundström 2021

Lina Lundström har gjort en kultursociologisk analys av högstadieelevers sociala relationer.

Presentation under kunskapsveckan 2020

Vad krävs egentligen för att bygga en stark praktiknära forskningsmiljö?

Om ULF

ULF -utbildning, forskning och lärande - och är en verksamhet ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Läs mer om ULF

Senast uppdaterad: 2023-12-12