"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-12

Skyddsbehov av hotade rovfåglars flyttstråk

NYHET Del två i kartläggningen över rödlistade termikflyttares koncentrationer i de fyra fennoskandiska länderna Sverige, Finland, Danmark och Norge, som fokuserar på rovfåglar, publiceras idag.

Som en efterfrågad uppföljning till en nyligen publicerad rapport om koncentrationer av hotade termikflyttande fåglar i Fennoskandia presenteras nu en fullständig sammanställning av det sammanlagda rovfågelsträcket, även den finansierad av Marie-Claire Cronstedts Stiftelse.

Rapporten som härmed offentliggörs avser samtliga regelbundet förekommande rovfåglars uppträdande under flyttning i de fyra länderna.

Räkningarna är gjorda av tusentals ideella specialornitologer/ sträckräknare och inrapporterade till nationella databaser. Rapporterna spänner över de senaste 89 åren (1930–2019). Analyserna bygger på lokalspecifika sammanräknade totalsummor av alla rovfåglar samt summor för varje art separat. Noteringar för vår respektive höst särredovisas.

De 73 specialgjorda kartorna bekräftar att rovfåglarna regelbundet och uthålligt följer vissa generella flyttstråk genom Fennoskandia. Resultaten från denna sammanställning bekräftar att de tidigare identifierade flaskhalsarna (för nio hotade arter rovfåglar, vit stork och trana) även nyttjas av övriga rovfåglar. En tionde flaskhals över Kattegatt via Anholt till hallandskusten har också identifierats. Under arbetets gång har framkommit att alla arter rovfåglar, utom tornfalken, är rödlistade ur ett fennoskandiskt perspektiv.

Sammantaget förstärker resultaten det akuta behovet av att fortsättningsvis inkludera rovfåglars flyttstråk i den fysiska planeringen genom att skydda flaskhalsarna. Det faktum att flaskhalsarna nyttjas av den mer erfarna, reproduktiva, delen av rovfågelspopulationerna är ett mycket tungt vägande skäl till att lämna dessa landskapsavsnitt fria från störande höga konstruktioner som exempelvis vindkraftsanläggningar och kraftledningar.

För mer information kontakta

Per Hansson, e-post: per@voxnatura.se, mobil: 070-370 84 74