"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-02-04

Stärker samarbetet för ett mer hållbart campus

NYHET Sänkt energiförbrukning, effektivare fastighetsnyttjande, större möjlighet att resa klimatsmart, och en allt grönare och tryggare campusmiljö med inkluderande mötesplatser och lokaler som får människor att må och prestera bra. I ett nytt samverkansavtal mellan Umeå universitet och Akademiska Hus ingår flera strategiska områden för att uppnå ett än mer miljömässigt och socialt hållbart campus.

Text: Camilla Bergvall

För att vi ska nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och uppfylla FN:s sjutton globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 måste hela samhället bidra aktivt. Sedan flera år pågår en satsning att göra Umeå universitets campusområde mer hållbart och attraktivt, och tillsammans tar nu universitetet och fastighetsägaren Akademiska Hus ytterligare ett steg genom ett nytt samverkansavtal. Syftet är att parterna ska samarbeta närmare för att skapa än mer innovativa och klimatsmarta campusmiljöer, som också gynnar medarbetares och studenters inlärning, prestation och välbefinnande. 

Ökad hållbarhet och framtidsansvar är ett måste om de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska nås

– Ökad hållbarhet och framtidsansvar är ett måste om de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska nås. Även om vi som universitet har vår största positiva påverkan på en hållbar utveckling genom den utbildning och forskning vi bedriver, är vi inte trovärdiga om vi inte själva agerar för en hållbarare värld på alla plan, säger rektor Hans Adolfsson.  Energisnåla fastigheter och effektiv användning

Inom miljöområdet har fem strategiska samverkansområden definierats av parterna – energianvändning, fastighetsbestånd, möten och resor, avfallshantering och ett grönt campus. Under 2020 har energianvändningen vid Umeå universitet minskat med cirka tio procent i jämförelse med 2019, något som motsvarar cirka 160 normalstora villors årsförbrukning av energi. Genom samverkansavtalet ska energianvändningen på campus minska ytterligare med ambitionen att nå en halvering mellan åren 2000 och 2025.

En avgörande fråga blir att öka effektiviteten och attraktionskraften i befintliga byggnader

– Akademiska Hus har en nollvision för sitt klimatavtryck och tillsammans med Umeå universitet fördjupar vi nu samarbetet för att skapa ett klimatsmart campus med hållbarhet i fokus. En avgörande fråga blir att öka effektiviteten och attraktionskraften i befintliga byggnader så att nybyggnation inte alltid ses som ett förstahandsval samt se över möjligheten till återbruk av till exempel byggmaterial och inredning, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

Klimatsmart beteende på ett grönt campus

En strävan är också att underlätta klimatsmarta resval, och där ska området utvecklas så att fler kan välja att gå, cykla eller åka kollektivt till och från campus. Möjligheterna till sopsortering i exempelvis fikarum och gemensamma ytor ska också förbättras, och campusmiljöernas attraktivitet ska öka genom att utveckla gröna miljöer och öka den biologiska mångfalden.

Trygg, aktiv och inkluderande miljö

I samverkansavtalet ingår också social hållbarhet, där de strategiska samverkansområdena är trygghet, hälsa och jämställdhet och lika villkor. Här är målet att campusområdet ska bidra till att medarbetare och studenter mår och presterar bra, både fysiskt och psykiskt. Idag finns utegym, utearbetsplatser och promenadslingor på området, och ett arboretum är också under utveckling.

Oavsett kön, etnisk och social bakgrund, ålder, sexuell läggning och funktionsnedsättning ska du känna dig trygg och välkommen på campus

– Det är viktigt är att skapa trygga utemiljöer på campus, men också att sträva efter att utveckla mötesplatser och möjligheter till utomhusaktiviteter som kan bidra till både social och fysisk utveckling. Lokalerna ska också utformas så att alla människor ska känna sig inkluderade, och ge goda förutsättningar för jämställdhet och mångfald. Oavsett kön, etnisk och social bakgrund, ålder, sexuell läggning och funktionsnedsättning ska du känna dig trygg och välkommen på campus, avslutar Hans Adolfsson.

Hans Wiklund
Universitetsdirektör
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 39