"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-01

Stora infrastrukturbidrag med koppling till Humanistiska fakulteten

NYHET Vetenskapsrådet satsar stort på forskningsinfrastruktur under kommande 5-6 år och inte mindre än tre stora infrastrukturansökningar där Humanistiska fakulteten är medsökande har beviljats.

Text: Per Melander

Infrastrukturerna kommer att möjliggöra nydanande forskning över hela humaniora men även underlätta till tvärvetenskapliga kopplingar i nästa alla forskningsfält

Ansökningar om att bilda nationella infrastrukturer för både Digital Arkeologi (SveDigArk) och Humanist Laboratorier (HumInfra) har nu beviljats. Utöver dessa har en nationell infrastruktur för vetenskaplig visualisering (InfraVis) beviljats där humaniora är delaktig.

Det är Humlab och Miljöarkeologiska laboratoriet, MAL, som har drivit dessa ansökningar från Umeås håll och beviljandet kommer att ha stora konsekvenser för Umeås möjligheter till att driva fram forskningsfronten inom ett flertal forskningsområden.

– Infrastrukturerna kommer att möjliggöra nydanande forskning över hela humaniora men även underlätta till tvärvetenskapliga kopplingar i nästa alla forskningsfält. Inte minst kommer forskning inom arkeologi och paleoekologi att kunna växlas upp och bli mer ännu mer internationellt konkurrenskraftig, säger vicedekan Philip Buckland.

Stor framgång

Medverkande i ansökningsprocessen från Umeå har varit Philip Buckland, föreståndare för miljöarkeologiska laboratoriet och numera vicedekan, Ulf Sandkvist, tidigare föreståndare för Humlab och numera chef över avdelningen Arkiv och specialsamlingar. Stefan Gelfgren har också bidragit till tidigare versioner av ansökningarna under sin tid som föreståndare för Humlab. Karin Danielsson tar över arbetet för Humlabs räkning som den nya föreståndaren.

– Att Umeå universitet och representanter från den humanistiska fakulteten är med i tre av de forskningsinfrastrukturer som Vetenskapsrådet beviljat visar vår tydliga roll inom humanistisk forskning och infrastruktur, säger Humlabs föreståndare Karin Danielsson och fortsätter:

– Infrastrukturerna kommer innebära nya möjligheter för forskare vid Umeå universitet, i att bedriva tvärvetenskaplig och digital forskning i en nationell infrastruktur.

Läs mer om VR:s beslut

InfraVis - Nationell Infrastruktur för Visualisering av Vetenskapliga Data

Vetenskap skapar mer och mer data som blir mer och mer komplex att visualisera då våra möjligheter att samla och digitalisera ökar. Nästan alla forskningsämnen gynnas av tydliga grafiska representationer av data, modeller och tolkningar men det har varit svårt för de flesta forskare att tillvara ta de digitala möjligheter som finns. Humaniora har en tradition av konstnärlig framställning men vi har fallit efter när det gäller mer tekniskt data-kopplade och datorbaserade metoder.

InfraVis kommer att bygga upp en ny nationell infrastruktur för visualisering och analys av vetenskapliga data från alla forskningsområden. Som en partner i InfraVis kommer hela humaniora få nya möjligheter att anknyta sig till de senaste teknikerna och påverka den framtida utvecklingen. Infrastrukturen kommer att ledas av Chalmers och är ett samarbete mellan Umeå universitet, Göteborgs universitet, KTH, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Mittuniversitetet och Uppsala universitet.

SveDigArk/SweDigArch – Nationell Infrastruktur för Digital Arkeologi

Arkeologi har länge jobbat med digitala data som har samlats in genom mätinstrument och analysresultat och det är vanligt att den enskilda forskaren utför beräkningar och skapar modeller på sin egen dator. Trots detta har möjligheterna att koppla samman stora mängder data från olika delar av forskningsfältet varit svårt och det finns enorma mängder data som är svåråtkomligt eller inte ens digitaliserat.

SveDigArk kommer att se till att allt arkeologiska data som skapas i Sverige görs tillgängligt på ett sätt som gör alla former av analyser enklare. Infrastrukturen kommer att göra det lättare att koppla data om människan och naturens historia till data från andra forskningsfält som ekologi och geologi för att studera klimat och miljöförändringar ur ett långtidsperspektiv.

I Umeå kommer den befintliga strategiska miljöarkeologiska databasen SEAD att ingå i SweDigArch och arbete kommer att utföras av MAL och Humlab.

Läs mer om MAL

Läs mer Swedigarch

Läs mer om SEAD

HUMINFRA - Nationell Infrastruktur för Humanistlaboratorier

Nya digitala resurser, databaser och digitala verktyg skapar nya möjligheter till forskning inom humaniora. Men idag saknas det strukturer som underlättar för forskare att skapa, dela och använda dessa resurser och metoder.

HUMINFRA kommer att hantera detta problem genom att kombinera högt specialiserad expertis från 12 lärosäten och organisationer. Expertis från Digital Humaniora med fokus på e-vetenskapligt/digitalt material, verktyg och kritiska tolkningsperspektiv, men också inom bredare fällt som arbetar med experimentella och kvantitativa metoder, sensor-baserade data och realtidsanalyser kommer att tillvaratas.

Umeå universitet har i över 20 år varit en viktig miljö för digital humaniora, nationellt som internationellt. Dels genom forskning och undervisning vid den humanistiska fakulteten, dels specifikt vid arbetsenheten och forskningsinfrastrukturen Humlab.

Humlab Umeå kommer inom ramen för HUMINFRA informera, utveckla samt aktivt ge stöd till forskare kring olika tekniska verktyg och metoder.

– Humlab ser fram emot att bidra till denna utveckling av digitala möjligheter för humanistisk forskning, säger Karin Danielsson, föreståndare för Humlab.  

Infrastrukturen kommer att ledas av Lund Universitet i samarbete med Umeå Universitet, Bibliotekshögskolan i Borås, två enheter vid Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, Kungliga biblioteket, Kungliga Teknologiska Högskolan, Linnéuniversitetet, Riksarkivet, Stockholms universitet, och Uppsala universitet.

Läs mer om HUMINFRA

Läs mer om Humlab