"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-02-26 Uppdaterad: 2024-02-28, 15:59

Två utlysningar för finansiering av mikroprojekt inom AI

NYHET Centrum för transdisciplinär AI (TAIGA) välkomnar forskare vid Umeå Universitet att ansöka om finansiering för små, korta projekt relaterade till kritiska, etiska, juridiska och sociala perspektiv på AI och att förstå och förklara AI. Sista ansökningsdag är den 15 mars 2024.

Utlysning av medel för mikroprojekt relaterade till kritisk, etisk, juridisk och sociala perspektiv på AI

Den snabba implementeringen av AI i olika samhällsmiljöer ger allt oftare upphov till viktiga juridiska, etiska och samhälleliga frågor. Skärningspunkten mellan de tekniska och samhälleliga frågor som berörs innebär att förståelsen av de samhälleliga effekterna av AI gynnas av både tvärvetenskapliga tillvägagångssätt och bredare analyser baserade på insikter från kritisk teori och samhällsvetenskap.

TAIGA:s fokusområde CELS-AI: Critical, Ethical, Legal and Social AI bygger på ELS-approachen för AI – dvs. analysen av AI mot bakgrund av etiska, juridiska och samhälleliga värderingar och förväntningar, och därmed analysen av AI:s bredare samhälleliga dimensioner. Till dessa etablerade tillvägagångssätt läggs en särskild tonvikt på det kritiska perspektivet - med insikter från en växande mängd kritiskt informerad forskning om AI och hur den kommer till uttryck i sociala, politiska och juridiska processer och dess potentiella konsekvenser.

Som en del av fokusområdets verksamhet inbjuder vi forskare vid Umeå universitet (doktorander, postdoktorer, forskningsingenjörer, lektorer och professorer) att ansöka om finansiering för mindre, kortvariga projekt som är relaterade till fokusområdets intresseområden. Projekt som involverar tvärvetenskapligt samarbete, inklusive men inte uteslutande områden som representeras i TAIGA, uppmuntras särskilt. Projekt som kan förväntas ge konkreta resultat prioriteras. Projekten kommer att utvärderas med avseende på hur de passar in i fokusområdet, deras vetenskapliga intresse, genomförbarhet och tvärvetenskaplighet.

Medlen ska användas under år 2024 och projektresultaten ska rapporteras senast i slutet av januari 2025.

Total tillgänglig finansiering uppgår till 100 000 kr (inklusive OH), vilket kan behöva delas mellan fler än ett projekt. Ange därför i ansökan både önskad budget och en minsta genomförbar budget för mikroprojektet. Medlen kan användas för att täcka forskningstid, utrustning, resor och gästföreläsare.

För att ansöka, vänligen fyll i och skicka det bifogade dokumentet till fokusområdeskoordinatorn, Markus Naarttijärvi (markus.naarttijarvi@umu.se) senast den 15 mars 2024.

 

Utlysning av medel för mikroprojekt om att förstå (och förklara) AI

Inom vetenskap och vardagsliv är förståelse och förklaring några av de centrala aktiviteter som gör det möjligt för oss att kontrollera, styra och förutsäga beteendet hos naturliga fenomen såväl som hos våra egna skapelser. Dagens tillämpningar av artificiell intelligens är kraftfulla, men också något mystiska och ogenomskinliga, både för AI-forskarna själva och för samhället i stort. Detta innebär stora utmaningar för hur vi utformar, reglerar och använder AI-system, samt för hur vi förhåller oss till AI-teknikens möjligheter och begränsningar.

TAIGA:s fokusområde Explainable AI fokuserar på teoretiska och praktiska strategier för att skapa och främja bättre förståelse för AI-system bland olika intressenter, inklusive allmänheten och beslutsfattare. Som en del av fokusområdets aktiviteter inbjuder vi forskare vid Umeå universitet (doktorander, postdoktorer, forskningsingenjörer, lektorer och professorer) att ansöka om finansiering för mindre, kortvariga projekt relaterade till fokusområdets intresseområden. Projekt som involverar tvärvetenskapligt samarbete, inklusive men inte uteslutande områden som representeras i TAIGA, uppmuntras särskilt. Projekten kommer att utvärderas med avseende på hur de passar in i fokusområdet, deras vetenskapliga intresse, genomförbarhet och tvärvetenskaplighet.

Medlen ska användas under år 2024 och projektresultaten ska rapporteras senast i slutet av januari 2025.

Total tillgänglig finansiering uppgår till 100 000 SEK (inklusive overhead), vilket kan behöva delas mellan fler än ett projekt. Ange därför i ansökan både önskad budget och en minimibudget för mikroprojektet. Medlen kan användas för att täcka forskningstid, utrustning, resor och gästföreläsare.

För att ansöka, vänligen fyll i och skicka det bifogade dokumentet till fokusområdeskoordinatorn, Dimitri Coelho Mollo (dimitri.mollo@umu.se) senast den 15 mars 2024.