"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-08-11

Utbyte av kunskaper under praktiken på Boliden

NYHET På Företagsforskarskolan ingår tre månaders praktik. Ekolog Johan Lidman gör sin praktik hos sin externa partner Boliden Minerals AB på deras avdelning för nedlagda gruvor.

Text: Ingrid Söderbergh

– Under praktiken har jag känt mig både delaktig och uppskattad. Jag och Marie Lindgren, min handledare på Boliden, har haft löpande kontakt både på distans men även med fysiska möten innan jag började med praktiken vilket har hjälp, säger Johan Lidman, doktorand på Företagsforskarskolen och anställd på Institution för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

När, var och hur praktiken genomförs bestäms av doktoranden i samråd med den externa parten och handledaren på universitetet. I Johans fall har han spridit ut praktiken över flera år och planerat den under perioder där han har haft mindre forskningsrelaterade uppgifter på schemat.

Johan Lidman upplever praktiken som mycket lärorik. Han har fått en bra inblick i hur Bolidens verksamhet ser ut och även kunnat bidra med de kunskaper han har. Praktiken har även gjort att det egna doktorandprojektet fått legat och vila en tid, vilket kan göra att man får ett nyttigt avbrott. När forskningen återupptas kan man plötsligt komma in med nya tankar och infallsvinklar.

– Mina arbetsuppgifter har nästan helt varit fristående från mitt doktorandprojekt och varit mer kopplade till verksamheten på avdelningen som jag gjort praktik på. Jag gör ju fältstudier om insekter och fåglar på områden som Boliden har verksamhet på, men när vi har besökt dessa har det varit med andra syften. Där kan jag bidra med observationer som jag gjort under mina vistelser på områdena, vilket varit uppskattat.

Avdelningen som Johan har praktiserat på är ansvariga för efterbehandling av nedlagda gruvor och han tycker att det har varit intressant och givande att få se hur det arbetet ser ut med undersökningar, möten med tillsynsmyndigheter och planering av miljöförbättrande åtgärder.

– Sen har min företagshandledare Marie velat nyttja de erfarenheter jag får via doktorandutbildningen, som till exempel inom informationssök och dataanalysering. Det har varit givande att få utbilda personalen på avdelningen i användandet av metoder som jag har kunskap i och som dom är intresserade av att använda sig av själva.  

På så sätt tycker han att praktiken ger en väldigt tydlig bild i hur ens färdigheter och kunskaper kan komma att användas utanför den akademiska världen och vilka kunskapsbehov som finns inom verksamheten. Det ger inspiration att fortsätta forska och nya idéer som är mer applicerbara utanför akademin.

Den sista praktikdelen kommer Johan Lidman troligtvis att göra i januari 2021. I dagsläget får företaget inte ta in personal utifrån på området, på grund av coronapandemin.

Vilka lärdomar tar du med från praktiken?

– Dels att ha fått en insyn i den verksamheten om hur arbetet går till i den typen av verksamheter, men även vilka behov som finns som kan leda till framtida forskningsprojekt. 

Läs mer om Johan Lidmans forskningsprojekt