"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-29

Yrkeselevers identitet viktig i gymnasiets främjande arbete

NYHET En ny avhandling visar att identitetsskapandet hos elever på gymnasiets yrkesprogram kan påverka prestationen i den obligatoriska matematikkursen. För att yrkeselever ska nå sina utbildningsmål och erhålla yrkesexamen måste skolpersonal bli medvetna om dessa processer och stödja eleverna på alla nivåer.

Karoline Holmgren har i sin avhandling undersökt hur mötet med gymnasieskolans yrkesprogram påverkar yrkeselevers identitetsutveckling och hur detta i sin tur kan påverka deras prestationer i matematik.

En kartläggning som Skolverket gjort visar att en av de främsta anledningarna till att många yrkeselever inte erhåller yrkesexamen är icke godkända betyg i den obligatoriska matematikkursen. Genom att ta del av skolpersonals och yrkeselevers berättelser har Karoline Holmgren undersökt detta fenomen, utifrån syftet att bidra med en fördjupad bild.

­ – Det är avgörande att förstå att identitetsskapande är en pågående process som påverkas av elevernas tidigare erfarenheter och deras nuvarande skolsituation. Skolpersonal måste vara medvetna om dessa dynamiker för att kunna ge rätt stöd, säger hon.

Skolpersonalen betonade de socio-emotionella aspekterna i skolmiljön och hur dessa påverkar elevernas måluppfyllelse. Elevernas egna berättelser förstärkte denna bild och tydliggjorde att identitetsprocessen omfattar en väv av relationer och samband mellan personlig identitet, social identitet, ämnesidentitet och yrkesidentitet. Detta innebär att för att yrkeselever ska lyckas, måste stödinsatser riktas mot alla dessa dimensioner, inte bara de ämnesdidaktiska aspekterna.

– Vår forskning visar att misslyckanden i tidigare skolgång, behovet av tillhörighet och samhällsdiskurser om yrkesprogram och matematik har en betydande inverkan på elevernas identitetsskapande. För att förbättra resultaten i matematik är det nödvändigt att ta ett helhetsperspektiv där hela elevens identitet beaktas i stödinsatserna, säger Karoline Holmgren.

Karoline Holmgren är född och uppvuxen i Västergötland men bor numera i Lycksele i Västerbotten. Hon har jobbat inom utbildning sedan 1994 och är legitimerad lärare från förskola till vuxenutbildning samt specialpedagog.

Om disputationen

Onsdag den 5 juni försvarar Karoline Holmgren, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, sin avhandling med titeln Mål, Matematik och Mening - Om identitet i mötet med gymnasieskolans yrkesprogram. Disputationen äger rum kl. 09.00 i Nat D.410 i Naturvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Hanna Palmér, Institutionen för matematik, Linnéuniversitetet.

Läs hela avhandlingen