Hoppa direkt till innehållet
printicon

Vision och värdegrund

Vision för Umeå universitet och Värdegrund för Umeå universitet sätter grunden för hur universitetets studenter och medarbetare vill vara, mot varandra och i jämförelse med omvärlden, och vart vi vill i framtiden.

Vision för Umeå universitet

Visionen anger riktning, den talar om var Umeå universitet vill vara i framtiden, och den är formulerad i tre övergripande utvecklingsområden

  • Umeå universitet tar framtidsansvar
  • Kunskapsutveckling i samspel
  • Konkurrenskraft och stolthet

Utvecklingsområdena beskriver det ansvar som Umeå universitet vill ta för samhälleliga utmaningar, hur vi vill fortsätta utveckla forskning och utbildning, och hur vi vill positionera oss i världen och stärka vår förmåga att attrahera studenter, medarbetare, samarbetspartner och finansiärer.

Visionen vänder sig i första hand till universitetets medarbetare och studenter och ska ligga till grund för all verksamhetsplanering. Den gäller så länge den upplevs som meningsfull och tjänar som en vägvisare när verksamheten ska göra sina val och prioriteringar.

Visionen beslutades av Universitetsstyrelsen den 3 april 2019 och ersätter Vision 2020.

Läs Vision för Umeå universitet

Värdegrund vid Umeå universitet

Umeå universitets värdegrund baseras på den statliga värdegrunden. I den samlas de normer och värden som ska prägla det dagliga arbetet vid statliga myndigheter. Syftet är att skapa ett gemensamt förhållningssätt i hur vi ska bemöta varandra och andra.

Den statliga värdegrunden

Den statliga värdegrunden formulerades år 2013. Den är gemensam för alla statsanställda och bygger på sex rättsliga principer:

Demokrati

Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och genomför riksdagens och regeringens beslut.

Legalitet

Det vi gör måste ha stöd i lag och vi känner till och följer de lagar som gäller för verksamheten.

Objektivitet

Vi är sakliga och opartiska och behandlar lika fall lika. Vi tar inte emot mutor.

Fri åsiktsbildning

Öppenhet och yttrandefrihet är grundpelare i demokratin och alla har som grundregel rätt till insyn i det myndigheterna gör. Medarbetare har rätt att berätta om det som händer på myndigheten med undantag för det som omfattas av sekretess.

Respekt för lika värde, frihet och värdighet

Vi behandlar alla människor lika och med respekt.

Effektivitet och service

Vi ger medborgarna rätt och begriplig information så snabbt som möjligt. Vi arbetar effektivt och hushållar med resurserna.

Läs mer om den statliga värdegrunden

Umeå universitets värdegrundsmaterial

Umeå universitet har tagit fram ett arbetsmaterial som institutioner och andra kan använda för att diskutera dilemman som kan uppstå i vardagen. Arbetsmaterialet består av en bok med 47 dilemman, fyra filmer och en folder och finns på både svenska och engelska.

Dilemmafilmer

Det finns fyra filmer som spelar upp situationer med olika dilemman.
Film: På Universitetsbiblioteket
På Universitetsbiblioteket

Om forskaren som inte behöver följa regler.

Film: I korridoren
I korridoren

Högt i tak eller bristande respekt?

Film: After work
After work

After work med dålig eftersmak.

Film: Introduktion av studenter
Introduktion av studenter

Den öppna högskolan eller det elitistiska universitetet?

Toppbild

Värdegrundsbok och folder

Boken "Dilemman i vardagen – Värdegrundsarbete i praktiken vid Umeå universitet" presenterar 47 dilemman med olika teman som väcker känslor och skapar diskussion. Varje dilemma har olika frågeställningar man kan utgå ifrån i gruppdiskussioner. Boken finns på svenska och engelska.

Dilemman i vardagen – Värdegrundsarbete i praktiken vid Umeå universitet (svenska)

Everyday dilemmas – Working with basic values in practice at Umeå University (English)

Foldern beskriver Umeå universitets värdegrundsarbete

Svensk folder för nedladdning

Engelsk folder för nedladdning

På vårt intranät Aurora hittar du som anställd vid Umeå universitet mer information om vårt värdegrundsarbete.

Illustration

Eva Helena Larsson