"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vision och värdegrund

Vision för Umeå universitet och Värdegrund för Umeå universitet sätter grunden för hur universitetets studenter och medarbetare vill vara, mot varandra och i jämförelse med omvärlden, och vart vi vill i framtiden.

Vision för Umeå universitet

Visionen anger riktning och talar om var Umeå universitet vill vara i framtiden. Dessa tre utvecklingsområden tjänar som vägvisare och utgör vår riktning och är aktuell så länge den upplevs som meningsfull:

  • Framtidsansvar
  • Kunskapsutveckling i samspel
  • Konkurrenskraft och stolthet

Visionen riktar sig till universitetets medarbetare och studenter och ska ligga till grund för all verksamhetsplanering.

Detta är vår vision

Visionen beskriver det ansvar som Umeå universitet vill ta för samhälleliga utmaningar, hur vi vill fortsätta utveckla forskning och utbildning och hur vi vill positionera oss i världen och stärka vår förmåga att attrahera studenter, medarbetare, samarbetspartners och finansiärer.

Vad är Umu-andan?

Lyssna på hur några medarbetare och studenter definierar Umu-andan.

Vision för Umeå universitet

Visionen för Umeå universitet finns att ladda ner på svenska nedan.

Vision för Umeå universitet

 

Värdegrund vid Umeå universitet

Umeå universitets värdegrund baseras på den statliga värdegrunden. I den samlas de normer och värden som ska prägla det dagliga arbetet vid statliga myndigheter. Syftet är att skapa ett gemensamt förhållningssätt i hur vi ska bemöta varandra och andra.

Den statliga värdegrunden

Den statliga värdegrunden formulerades år 2013. Den är gemensam för alla statsanställda och bygger på sex rättsliga principer.

Den statliga värdegrunden

Demokrati

Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och genomför riksdagens och regeringens beslut.

Legalitet

Det vi gör måste ha stöd i lag och vi känner till och följer de lagar som gäller för verksamheten.

Objektivitet

Vi är sakliga och opartiska och behandlar lika fall lika. Vi tar inte emot mutor.

Fri åsiktsbildning

Öppenhet och yttrandefrihet är grundpelare i demokratin och alla har som grundregel rätt till insyn i det myndigheterna gör. Medarbetare har rätt att berätta om det som händer på myndigheten med undantag för det som omfattas av sekretess.

Respekt för lika värde, frihet och värdighet

Vi behandlar alla människor lika och med respekt.

Effektivitet och service

Vi ger medborgarna rätt och begriplig information så snabbt som möjligt. Vi arbetar effektivt och hushållar med resurserna.

Läs mer om den statliga värdegrunden

Akademiska värden

De akademiska värdena kan sammanfattas i tre punkter:

1. Den Akademiska friheten

Stöds av internationella rekommendationer men har endast lagstöd i form av forskningens frihet. Den akademiska friheten kan tolkas som individuell men i praktiken är den kollektiv. Friheten innebär en rätt att fritt få forska inom sitt expertområde.

2. Akademisk integritet

Utgör den akademiska frihetens kärna och innebär att forskaren ska vara opåverkbar och inte styras av till exempel ekonomiska eller politiska.

3. Akademisk kvalitet

Inbegriper kvalitetssäkring av både forskning och utbildning. Forskningens kvalitet kontrolleras i stor utsträckning av det kollegiala peer reviewsystemet.

Hur berörs du?

Som statligt anställd ska du i det dagliga arbetet följa de rättsliga principer som styr vår verksamhet, visa vad som är viktigt, vad universitetet står för och på så sätt leva värdegrunden. Värdegrunden ska stödja dig som medarbetare i beslut och vardagliga handlingar.

Umeå universitets värdegrundsmaterial

Umeå universitet har tagit fram ett arbetsmaterial som institutioner och andra kan använda för att diskutera dilemman som kan uppstå i vardagen. Arbetsmaterialet består av en bok med 47 dilemman, fyra filmer och en folder och finns på både svenska och engelska.

Dilemmafilmer

Det finns fyra filmer som spelar upp situationer med olika dilemman.
På Universitetsbiblioteket

Om forskaren som inte behöver följa regler.

I korridoren

Högt i tak eller bristande respekt?

After work

After work med dålig eftersmak.

Introduktion av studenter

Den öppna högskolan eller det elitistiska universitetet?

Värdegrundsbok och folder

Boken "Dilemman i vardagen – Värdegrundsarbete i praktiken vid Umeå universitet" presenterar 47 dilemman med olika teman som väcker känslor och skapar diskussion. Varje dilemma har olika frågeställningar man kan utgå ifrån i gruppdiskussioner. Boken finns på svenska och engelska.

Dilemman i vardagen – Värdegrundsarbete i praktiken vid Umeå universitet (svenska)

Everyday dilemmas – Working with basic values in practice at Umeå University (English)

Foldern beskriver Umeå universitets värdegrundsarbete

Svensk folder för nedladdning

Engelsk folder för nedladdning

Önskar du beställa en värdegrundsbok kan du kontakta personalenheten@umu.se.

På vårt intranät Aurora hittar du som anställd vid Umeå universitet mer information om vårt värdegrundsarbete.

Senast uppdaterad: 2023-11-02